Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

 29.01.2024

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre

Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024

môže podať volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu:

- osobne (najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce),

- v listinnej a elektronickej forme (najneskôr do 4.3.2024 pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14.3.2024 pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená),

- prostredníctvom splnomocnenej osoby (možno požiadať o vydanie hlasovacieho lístka najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb),

Žiadosť v listinnej aj elektronickej forme musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy

trvalého pobytu).

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obecsirnik@trenet.sk

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie korešpondenčnú adresu doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu si môžete stiahnuť TU.Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Sirník môže doručiť politická strana, koalícia alebo petičný výbor v lehote do 19. 02. 2024 v listinnej podobe na adresu: Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník.

Obec Sirník oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 bude slúžiť e-mailová adresa:

obecsirnik@trenet.sk

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.


Zoznam aktualít: