Ako vybaviť na úrade

Každý z nás určite aspoň raz v živote potreboval niečo vybaviť na úrade a že to niekedy nie je vôbec jednoduché, to vieme. Prinášame Vám preto prehľad aspoň základných informácií o tom čo  je možné v našej obci vybaviť na úrade.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia. Každý občan je povinný v tejto lehote nahlásiť akúkoľvek zmenu (vznik, zánik) daňovej povinnosti, tzn. kúpa, predaj, darovanie, a to v prípade, že rozhnodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nadobudlo účinnosť do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

V prípade dedenia podáva daňovník daňové priznanie na základe osvedčenia o dedičstve.

V prípade, že daňovník nadobudne vlastníke právo k nehnuteľonosti dražbou, daňové priznanie sa podáva na základe príklepu z dražby.

Informácie sú rozdelené podľa jednotlivých kategórií:

Evidencia obyvateľstva

Finančné náležitosti

Stavebný úrad

Rôzne