Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 655)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10-032023 úprava práv a povinností pri poskytovaní fin. príspevku Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
5 110.56 €
9-032023 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov - príjemca
Dod.: Obec Sirník
0 €
8-032023 úprava zmluvných podmienok Odb.: Martin Rostáš - nájomca
Dod.: Obec Sirník
0 €
7-032023 úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
6-022023 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0 €
05-012023 poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Sirník
Dod.: Lungo Mare, s. r. o.
720 €
4-012023 Prevod vlastníckych práv k pozemkom v správe SPF Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský pozemkový fond
669.56 €
3-012023 pripojenie koncového užívateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0 €
2-012023 zriadenie optického pripojenia - OcÚ Odb.: Obec Sirník
Dod.: E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
0 €
1-012023 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
69-122022 pripojenie koncového užívateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0 €
68-122022 zriadenie optického pripojenia - Materská škola, Základná škola Odb.: Obec Sirník
Dod.: E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
0 €
67-122022 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
50 000 €
66-122022 realizácia aktivačnej činnosti formou MOS a úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
65-122022 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2021, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z.. Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
1 020 €
64-122022 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
63-122022 zber, preprava a zhodnotenie odpadov - jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
62-112022 úprava niektorých ustanovení zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: KOSIT a. s.
0 €
61-112022 úprava zmluvných podmienok Odb.: Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
240 €
60-112022 betónová dvojhrobka - hrob. miesto č. 168 Odb.: Róbert Tušai
Dod.: Obec Sirník
799.99 €
Generované portálom Uradne.sk