Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 719)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6-022024 zmena niektorých ustanovení zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Environmentálny fond
0 €
5-022024 úzka vzájomná spolupráca Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ľuboš Oravec
0 €
4-022024 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov - príjemca
Dod.: Obec Sirník
0 €
3-012024 nahradenie cenníka v Prílohe č. 1 Zmluvy s novým cenníkom tohto Dodatku Odb.: Obec Sirník
Dod.: KOSIT a. s.
0 €
2-012024 úprava práv, povinností a zmluv. podmienok týkajúcich sa realizácie projektu Miestne občianske a poriadkové služby v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
012024-1 nájom hrobového miesta č. 171 Odb.: Eva Tušaiová
Dod.: Obec Sirník
20 €
1-012024 betónová dvojhrobka - hrobové miesto č. 171 na parcele č. 161/2 Odb.: Eva Tušaiová
Dod.: Obec Sirník
799.99 €
122023-1 zmena nájomcu Odb.: Veronika Tereščák Tejková
Dod.: Obec Sirník
0 €
60-122023 prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch Odb.: SK27 s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
125.30 €
59-122023 kúpa techniky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Marián Šupa
48 936 €
58-122023 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v z. n. p. do praxe, úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
57-122023 opravy chyby v písaní Odb.: Obec Sirník
Dod.: STAVOTREND MI, s.r.o.
0 €
56-122023 audit účtovnej závierky k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
1 020 €
55-112023 pozemky pod bytovú výstavbu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vincent Kačo
94.20 €
54-112023 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z EF Odb.: Obec Sirník
Dod.: Environmenátlny fond
63 828 €
53-112023 zber a preprava zložiek komunálneho odpadu - použité jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
0 €
52-112023 zber a odvoz odpadu - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z MŠ Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
0 €
112023-3 nájom hrobového miesta č. 170 Odb.: Iveta Kandová
Dod.: Obec Sirník
20 €
51-112023 betónová dvojhrobka - hrobové miesto č. 170 na parcele č. 161/2 Odb.: Iveta Kandová
Dod.: Obec Sirník
799.99 €
112023-2 nájom hrobového miesta č. 18a - dvojhrobka Odb.: Pavol Bálint
Dod.: Obec Sirník
20 €
Generované portálom Uradne.sk