Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
úrazové poistenie pre zamestnancov a žiakov ZŠ a MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
44.00 €
poistenie zodpovednosti za škodu - ZŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
107.01 €
poistenie zodpovednosti za škodu - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
41.92 €
dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
pozemky na výstavbu nájomných bytov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Predávajúci - Kúpna zmluva
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 161 Odb.: Tušai Milan
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
vyhotovenie sociálneho posudku Odb.: Obec Sirník
Dod.: PhDr. Darina Macová
90.00 €
vyhotovenie lekárskeho posudku Odb.: Obec Sirník
Dod.: MUDr. Jela Machová
90.00 €
nájom hrobových miest č. 187 a 188 Odb.: Mgr. Branislav Maďar
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
34.00 €
zabezpečenie praktického vyučovania formou priebežnej odbornej praxe Odb.: Obchodná akadémia Trebišov
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy - 152 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
zmena technických podmienok Odb.: Obec Sirník
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
úprava platobných podmienok Odb.: Agrocent, s. r. o.
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
zámenná zmluva - pozemky na výstavbu nájomných bytov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Miroslav Maďar
0.00 €
kúpna zmluva - pozemky na výstavbu nájomných bytov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Predávajúci - Kúpna zmluva
0.00 €
doplnenie údajov na úhradu nájomného Odb.: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
časť úhrady za poskytovanú soc. sl. od 01.07.2020 vo výške 100,00€ mesačne Odb.: Domov dôchodcov TEREZA n. o.
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
0.00 €
nájom pozemkov v k. ú. Kucany o výmere 361539 m2 Odb.: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7192.60 €
poskytnutie peňažných prostriedkov do celkovej výšky úveru za účelom financovania oprávnených nákladov projektu: Obecná komunitná budova Odb.: Obec Sirník
Dod.: Všeobecná úverová banka , a. s.
126381.46 €
pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy - s. č. 153 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
pozemky v k. ú. Sirník o výmere 131011,5 m2 Odb.: Agrocent, s. r. o.
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
poskytnutie fin. prostr. na prevádzku sociálnej služby Odb.: Arcidiecézna charita Košice - poskytovateľ sociálnej služby
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
360.00 €
vytvorenie webstránky, domény, webhostingu, doplnenie štruktúry podľa starej webstránky Odb.: Obec Sirník
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Attila Lengyel L-STAV
131823.00 €
kúpa pozemku k zbernému dvoru Odb.: Obec Sirník
Dod.: Katarína Demesová a Tibor Demes
500.00 €
vyhotovenie sociálneho posudku k žiadosti na sociálnu službu Odb.: Obec Sirník
Dod.: PhDr. Darina Macová
30.00 €
vyhotovenie lekárskeho posudku k žiadosti na sociálnu službu Odb.: Obec Sirník
Dod.: MUDr. Jela Machová
30.00 €
nájom hrobového miesta č. 202 Odb.: Jana Volčková
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
zriadenie odberného miesta, nainštalovanie meracích zariadení meranie spotreby - obecná komunitná budova s. č. 153 Odb.: Obec Sirník
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
vykonávanie kalendárového zberu KO Odb.: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
zmena niektorých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001751 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
129384.50 €
vystúpenie FS Žipovčan na akcii Deň úcty k starším Odb.: Obec Sirník
Dod.: Obec Nižný Žipov, Folklórna skupina Žipovčan
100.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
11271.06 €
zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000068801C Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: webex.digital s.r.o.
144.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
vytvorenie podmienok pre aktívnu spoluprácu medzi zmluvnými stranami Odb.: Obec Sirník
Dod.: Geopark Zemplín, Občianske združenie
0.00 €
zmluva o spolupráci v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa Odb.: Mesto Trebišov - príjemca
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
130.00 €
zber použitého šatstva z poskytnutého kontajnera Odb.: Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
120.00 €
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
darovanie finančných prostriedkov na špeciálnu liečbu Odb.: Pierott, n.o.
Dod.: Obec Sirník
50.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
pozemok parc. č. 2004 registra E - TTP, LV č. 707 - výmera 0,5 m2 Odb.: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
30.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov - Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 2 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
6393.87 €
audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2018, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 582/2004 Z. z.. Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
960.00 €
zhotovenie spevnených plôch k zákazke "Mládežnícky fitness areál" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Stavoservis s.r.o.
32540.60 €
Havarijné poistenie - náves VHN15-1425 - TV724YH Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
86.65 €
Havarijné poistenie - traktor Kubota BX231 - TV725YH Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
238.36 €
Povinné zmluvné poistenie pre traktor Kubota BX231 - TV725YH Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
43.95 €
Povinné zmluvné poistenie pre náves VHN15-1425 - TV724YH Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
27.58 €
poistenie majetku - Zberný dvor pri OcÚ a kontajnery v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
283.54 €
balík služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
balík služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
balík služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
vystúpenie na podujatí "Mesiac úcty k starším" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Hudobná skupina Kmotrovci
150.00 €
zmena miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
3325.90 €
doplnenie čísla účtu do dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu Obecná komunitná budova Odb.: Obec Sirník
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
126381.46 €
poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom Odb.: Obec Sirník
Dod.: Disig, a. s.
0.00 €
zhotovenie diela "Fitness areál SO04 Altánok" Odb.: Obec Sirník
Dod.: DREVO-MATT, s. r. o.
16124.46 €
nájom pozemku parc. KN C 4/5, na ktorom sa čiastočne nachádza stavba Zberného dvora Odb.: Obec Sirník
Dod.: Katarína Demesová a Tibor Demes
0.00 €
úrazové poistenie UoZ v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyni Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
12.00 €
úrazové poistenie pre zamestnancov a žiakov ZŠ a MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
25.52 €
poistenie zodpovednosti za škodu - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
35.65 €
poistenie zodpovednosti za škodu - ZŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
89.11 €
Dodávka potravín pre školskú jedáleň Odb.: Obec Sirník
Dod.: RYBA Košice spol. s r. o.
0.00 €
Poskytnutie služieb externého manažmentu pre projekt "Miestne občianske poriadkové služby v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
13050.00 €
poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre UoZ v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7110.94 €
dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
Rámcová dohoda na priebežnú dodávku zeleniny pre ŠJ Odb.: Obec Sirník
Dod.: AGRO JOSA s. r. o.
0.00 €
Priebežné dodávanie potravín do školskej jedálne Odb.: Obec Sirník
Dod.: Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
poskytovanie služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
zmena konajúceho spolupracujúceho subjektu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
dodávanie tovaru špecifikovaného v Prílohe č. 1 ku kúpnej zmluve Odb.: Stafer, s.r.o.
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
každoročne nestranné zistenie stavu ihrísk - hlavná ročná kontrola ihriska vrátanie vydania protokolu Odb.: Obec Sirník
Dod.: EKOTEC. spol. s r. o.
0.00 €
dodávanie tovaru špecifikovaného v dodatku č. 1 zmluvy Odb.: Ján Bodnár - Zbedrus
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
zriadenie vecného bremena in rem k Zaťaženým pozemkom v prospech každodobého vlastníka Nehnuteľností oprávneného z vecného bremena Odb.: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR
Dod.: Obec Sirník - povinná z vec. bremena
0.00 €
zabezpečenie praktického vyučovania formou priebežnej odbornej praxe Odb.: Obchodná akadémia Trebišov
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
dodávka strojov s technickou špecifikáciou podľa prílohy č. 1 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Marián Šupa
34598.40 €
nájom hrobového miesta č. 108 Odb.: Juliana Jakšová
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
aktivácia účastníckeho programu a kúpa zariadenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
Dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: IFOsoft s. r. o.
84.00 €
Predlženie platnosti zmluvy o spolupráci Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
zhotovenie diela "Park oddychu a športu" Odb.: Obec Sirník
Dod.: PLAYSYSTEM s. r o.
6711.46 €
Poskytnutie finančného príspevku prijímateľovi z rozpočtu obce Odb.: Arcidiecézna charita Košice - poskytovateľ sociálnej služby
Dod.: Obec Sirník
1900.00 €
úprava práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom NFP na projekt Miestne občianske poriadkové služby v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
98762.56 €
riadenie projektu-externý manažment pre projekt Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: ESSET SK s.r.o.
3920.00 €
prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Odb.: VARGAEŠTOK s. r. o.
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie: Slovenský pohár v motokroste Odb.: MX Team ESTRI Hraň, Občianske združenie
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
2000.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prev. nákladov chráneného pracoviska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
3325.88 €
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Odb.: Marek Kočiš
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
1.00 €
servis záhradnej techniky a elektrického náradia, dodávka potrebných náhradných dielov vrátane spotrebného materiálu a dodávka novej záhr. techniky a el. náradia Odb.: Obec Sirník
Dod.: STAKO servis, s. r. o.
0.00 €
zmena spôsobu fakturácie Odb.: Obec Sirník
Dod.: PLAYSYSTEM s. r. o.
0.00 €
realizácia diela Materská škola - zábradlie na schody a zábradlie pre imobilných Odb.: Obec Sirník
Dod.: Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý
2534.00 €
uskutočnenie stavebných prác uvedených v rozpočte Odb.: Obec Sirník
Dod.: Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý
4666.00 €
úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
príloha č. 1 zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu žiadosti sa nahrádza novým znením Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. prípevku Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
12631.32 €
zabezpečenie Externého riadenia projektu zo strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
3815.00 €
kúpa pozemkov pod chodníky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vlastníci pozemkov - chodníky
0.00 €
doplnenie článku VI. kúpnej zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: FEREX, s.r.o.
0.00 €
zabezpečiť zber, odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu, zabezpečenie zberných nádob na triedený zber Odb.: Obec Sirník
Dod.: KOSIT a. s.
0.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Sirník
Dod.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov
186.00 €
zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z VKK Odb.: Obec Sirník
Dod.: KOSIT a. s.
0.00 €
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom v obci Sirník Odb.: Mesto Trebišov - príjemca
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 160 Odb.: Eva Snižiková - nájomca
Dod.: Obec Sirník
14.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Sirník
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Sirník
0.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vlastníci pozemkov - chodníky
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
zber a zneškodňovanie BRO Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
zber a zneškodňovanie BRO Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
činnosť stavebného dozoru nad stavbou Stavebné práce Zberný dvor v rámci projektu Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Anna Oláhová
1500.00 €
nájom hrobového miesta č. 112a Odb.: Marta Kováčová - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
zhotovenie diela Výstavba detského ihriska v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: PLAYSYSTEM s. r o.
11871.40 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie výročnej správy za rok 2017, preverenie súladu hospodárenia obce so zák. č. 583/2004 Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
960.00 €
vybudovanie mládežníckeho fitnessparku Odb.: Obec Sirník
Dod.: ENERCOM s.r.o.
15061.85 €
poskytnutie fin. prostr. na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality Park oddychu a športu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
5000.00 €
poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
zrušenie odberného miesta na s.č. 75 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" Odb.: Obec Sirník
Dod.: FS Kysčanka
100.00 €
hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Hudobná skupina Kmotrovci
150.00 €
kúpa pozemkov pod chodníky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Bc.Magdaléna Čellárová
17.82 €
zabezpečenie externého riadenia projektu zo strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
3800.00 €
kúpa nehnuteľností evid. na LV č. 33 Odb.: Andrej Lasek
Dod.: Obec Sirník
17600.00 €
kúpa pozemkov pod chodníky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vlastníci pozemkov bez trv. pobytu - chodníky
840.01 €
vykonanie diela - stavby: Stavebné práce Zberný dvor Odb.: Obec Sirník
Dod.: OPL s.r.o.
85661.75 €
úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
dodanie tovaru - veľkoobjemový kontajner - 4 ks, kontajner 1100 l - 7 ks Odb.: Obec Sirník
Dod.: FEREX, s.r.o.
6315.60 €
nájom hrob. miesta - zmena nájomcu Odb.: Atila Gönczi
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 - výstavba detských ihrísk Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8500.00 €
čestné vyhlásenie Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
kúpa pozemkov pod chodníky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Agro - Land SK. s. r. o.
175.50 €
kúpa pozemkov pod chodníky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Mgr. Mária Kiraľvargová
4.13 €
sprostredkovanie umeleckého výkonu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Magyar Dal és Operettért Egyesület
500.00 €
Rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Sirník
Dod.: EUREX, s. r. o.
0.00 €
úrazové skupinové poistenie - ZŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
78.88 €
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice a poskytovanie služieb Bezkriedy Plus Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komensky, s. r. o.
0.00 €
hygienická maľba domu smútku a vedľajších miestností podľa cenovej ponuky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Karol Hangyák
1471.40 €
nájom hrobových miest č. 15 a č. 16 Odb.: Klára Krajníková - nájomca
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
28.00 €
nájom hrob. miesta č. 10 Odb.: Zsolt Bodák
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
vytvorenie slovesného diela Dejiny Sirníka Odb.: Obec Sirník
Dod.: Jana Hakošová
1400.00 €
úprava práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na projekt Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
139916.94 €
rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Sirník
Dod.: EUREX, s. r. o.
19078.44 €
úprava práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby, zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou os. úd., vrátane povi. zodpovednej osoby Odb.: Obec Sirník
Dod.: MAHUT Group s.r.o.
0.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Sirník
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
5000.00 €
vytvorenie diela a udelenie licencie na jeho používanie Odb.: Obec Sirník
Dod.: Juraj Horváth, Mgr.
1900.00 €
prevzatie záväzku Odb.: Obec Sirník
Dod.: AGRO JOSA s. r. o.
0.00 €
prevzatie záväzku Odb.: Obec Sirník
Dod.: Jana Dobranská
0.00 €
nájom hr. miesta č. 115 Odb.: Gejza Kačo
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
nájom hr. miesta č. 116 Odb.: Viola Kačová
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
nájom hrobového miesta č. 77a Odb.: Miriam Kačová
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
14.00 €
zrušenie ustanovení nájomnej zmluvy o nájme hr. miesta - týkajúce sa hr. miest 115 a 116 Odb.: Viktor Tušai - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prev. nákl. CHP Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
3126.44 €
program BIZNIS - zľava vo výške 24% s dobou viazanosti tri roky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
Prevencia kriminality v obci Sirník - Detské ihrisko Odb.: Obec Sirník
Dod.: PLAYSYSTEM s. r o.
14747.76 €
Prístrešok k budove Materskej školy Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: DREVO-MATT, s. r. o.
2496.00 €
priebežné dodávanie stavebného materiálu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Jaroslav Dobranský - Stolárstvo
0.00 €
uznanie dlhu a dohoda o splátkach Odb.: Obec Sirník
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Sirník
Dod.: MARTINA Kačo Arpád
0.00 €
úprava a doplnenie niekt. ustanovení Zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
priebežné dodávanie kancelárskych, školských potrieb, tonerov a servis výpočtovej techniky Odb.: Obec Sirník
Dod.: SECOMP s. r. o. Trebišov
0.00 €
priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
uskutočnenie stavebných prác uvedených v rozpočte Odb.: Obec Sirník
Dod.: Karol Hangyák
5899.39 €
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov - príjemca
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
195.00 €
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa Odb.: Obec Sirník
Dod.: Lungo Mare, s. r. o.
600.00 €
pozemky registra C KN v k. ú. Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Občania obce Sirník - trvalý pobyt
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Sirník
Dod.: Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o. z.
1450.00 €
poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality - Detské ihrisko Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
10000.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely Odb.: SHR Vojtech Balog
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
25.07 €
pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
MŠ - rekonštrukcia Odb.: Obec Sirník
Dod.: MARKAM - Martin Šimko
3517.42 €
dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - správa registratúry Odb.: Obec Sirník
Dod.: IFOsoft s. r. o.
23.76 €
audit účtovnej závierkyk 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách úz. samosprávy Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
600.00 €
zmena obsahu Zmluvy z dôvodu zmeny právnej úpravy Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Cesta na trh práce - Aktivita č. 3 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
21351.63 €
zhotovenie diela - stavby Obecná komunitná budova Odb.: Obec Sirník
Dod.: NOVICOM, s. r. o.
129968.54 €
vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
zriadenie nového odberného miesta Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
4 ks panelov s vyobrazením vojakov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Mgr. Juraj Horváth
336.00 €
balík služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
balík služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Miroslav Sýkora DIS.art
338.60 €
nájom hrobového miesta Odb.: Adela Balogová
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
PZP - príves Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
24.44 €
pozemky registra C KN evidované na katastrálnej mape a parcely E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u predávajúceho Odb.: Kupujúci - kúpna zmluva
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
úrazové poistenie variant "A" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
74.24 €
nájom hrobového miesta č. 175 Odb.: Jozef Maďar
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
odber zemného plynu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice
0.00 €
predlženie platnosti akciového balíka služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
6228.82 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24468.84 €
úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie - Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v Obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Environmenátlny fond
78959.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Sirník
Dod.: SUNFLOWER AMPL, s. r. o.
4000.00 €
nájom nehnuteľnosti - pozemku na vybudovanie stojiska kontajnerov na komunálny odpad Odb.: Obec Sirník
Dod.: Rudolf Rostáš a Oľga Rostášová
0.00 €
upresnenie podmienok Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
zhotovenie diela s názvom "Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: NOVICOM, s. r. o.
82011.84 €
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
40.80 €
úprava podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí odpory z fondu formou dotácie Odb.: Obec Sirník
Dod.: Environmenátlny fond
80000.00 €
nájom hrobového miesta č. 177 Odb.: Michaela Zubaľová - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Zmena počtu TP na, ktorých IA MPSVR SR poskytuje finančné prostriedky a počet TP na 1 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
nájom hrobových miest č. 97,98, 151, 152 Odb.: MUDr. Kvetuška Kalistová - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis EZS Odb.: Obec Sirník
Dod.: Real Scurity, s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
jedna kmeňová trieda v priestoroch ZŠ Sirník - rez týždenne v rozsahu 45 minút Odb.: Mgr. Eva Ďubeková, zriaďovateľ SZUŠ - nájomca
Dod.: Obec Sirník, zriaďovateľ ZŠ v Sirníku - prenajímateľ
0.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
Traktor na komunálne účely Odb.: Obec Sirník
Dod.: Marko MT, s. r. o.
83000.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: František Šváb - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
kompostéry Odb.: Obec Sirník
Dod.: JRK Slovensko s. r. o
12799.90 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Gabriel Kačo
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
200.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
13.28 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
predlženie doby nájmu Odb.: Martin Rostáš - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
jedna kmeňová trieda v priestoroch MŠ Sirník raz týždenne v rozsahu 45 minút Odb.: Mgr. Eva Ďubeková, zriaďovateľ SZUŠ - nájomca
Dod.: Obec Sirník, zriaďovateľ MŠ v Sirníku - prenajímateľ
0.00 €
jedna kmeňová trieda v priestoroch ZŠ Sirník - dvakrát týždenne v rozsahu 45 minút Odb.: Mgr. Eva Ďubeková, zriaďovateľ SZUŠ - nájomca
Dod.: Obec Sirník, zriaďovateľ ZŠ v Sirníku - prenajímateľ
0.00 €
sponzorský dar do tomboly na obecnom plese Odb.: Obec Sirník
Dod.: Agropotravinárske družstvo Malčice
0.00 €
poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality - Mládežnícky fitness park - 2. etapa Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
18000.00 €
doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Michal Baran - MIK
0.00 €
nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 33 Odb.: Obec Sirník
Dod.: JUDr. Tomáš Illeš
17400.00 €
rozviazanie zmluvy Odb.: SHR Vojtech Balog
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
rozviazanie zmluvy Odb.: SHR Viktor Kalán
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov - príjemca
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
195.00 €
dohoda strán o zmene účastníckeho programu a predaji zariadenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
zber (odvoz) a likvidácia odpadu v určených nádobách zhotoviteľom Odb.: Obec Sirník
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
0.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice
0.00 €
doplnenie zmluvy Odb.: Martin Rostáš - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
6.64 €
vykonávanie odborného autorského dohľad počas realizácie stavby: Vodozádržný systém v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ing. Emil Beľo AQUA
1300.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú čiinnosť formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
uznanie dlhu a dohoda o splátkach Odb.: Obec Sirník
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
53.12 €
zmeny a doplnenie Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Sirník
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
úrazové poistenie variant "A" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku a zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
uskutočnenie stavby Materská škola - rekonštrukcia a prístavba Odb.: Obec Sirník
Dod.: MARKAM - Martin Šimko
65998.73 €
kompletná dodávka a realizácia stavebných prác - Vodozádržný systém v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: B L S com. s. r. o.
305504.53 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
ukončenie Zmluvy o dielo č. 8/2015 ku dňu 16.09.2016 Odb.: Obec Sirník
Dod.: SUNFLOWER AMPL, s. r. o.
0.00 €
bezodplatný odber odpadov na zhodnotenie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
elektrická NN prípojka pre napojenie rodinného domu - unimobunky Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vladimír Vaško
1976.10 €
prenájom hrobového miesta č. 201 Odb.: Vojtech Rostáš
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
poskytovanie služieb - zber, preprava a spracovanie elektroodpadu, batérií a akumulátorov a vybraných prúdov odpadu podľa prílohy č. 1 a č. 2 Odb.: Obec Sirník
Dod.: H+EKO, spol. s r. o. Košice
0.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 279, parc. č. 293 o výmere 47m2 Odb.: Kvetoslava Mojžišová
Dod.: Obec Sirník
70.50 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7788.15 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovgram
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Kvetoslava Mojžišová
0.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: MX Team ESTRI Hraň, Občianske združenie
Dod.: Obec Sirník
1000.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Reformovaná cirkev Sirník - žiadateľ
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
1820.00 €
nájom obytnej unimobunky Odb.: Martin Rostáš - nájomca
Dod.: Obec Sirník
28.00 €
vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Sirník
Dod.: SGS-Consulting, s. r. o.
0.00 €
oceľová záhradná chatka Odb.: Obec Sirník
Dod.: Martin Kaduk
1356.00 €
dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: IFOsoft s. r. o.
0.00 €
zmena ustanovení dohody č. 73/2015/§54 - ŠnZ - zmeny vo financovaní Národného projektu Šanca na zamestnanie" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
zmena ustanoôvení dohody č. 9/2015/§54 - ŠnZ - zmeny vo financovaní Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán Odb.: Obec Sirník
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
0.00 €
zmena článkov a odsekov dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a Spolupracujúcim subjektom - implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v rámci OP Ľudské zdroje Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Gréckokatolícka cirkev farnosť Novosad
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
2930.00 €
nájom hrobového miesta č. 132A Odb.: František Kvočka - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia podľa tejto zmluvy a právo používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
bezodplatné poskytnutie tovaru - 693 ks drevených paliet na humanitárne účely Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenská republika - Colný úrad Michalovce - Odovzdávajúci
0.00 €
bezodplatné užívanie DHM štátu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR - požičiavateľ
0.00 €
pozemky registra E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u konkrétnych predávajúcich Odb.: Obec Sirník
Dod.: Predávajúci - Kúpna zmluva
0.00 €
záväzok dodávateľa nainštalovať na budúce odberné miesto meracie zariadenie na meranie spotreby zem. plynu Odb.: Obec Sirník
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
ukončenie Zmluvy o dielo č. Z2016293 uzavretej automatizovaným systémom EKS na predmet zákazky Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Mess-Exx, s. r. o.
0.00 €
zber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
zabezpečenie poskytovania terénnej sociálnej služby - opatrovateľskej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Arcidiecézna charita Košice
321.60 €
zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ing. Ladislav Valiska - Timečko
3589.00 €
zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Obecná komunitná budova" Odb.: Obec Sirník
Dod.: APRO, s. r. o. Trebišov
6681.00 €
audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
600.00 €
predaj KZ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
predaj KZ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
predaj KZ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
verejná telefónna služba - biznis linka 200 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Sirník
Dod.: NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu ŠnZ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
24.00 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu ŠnZ na dobu určitú od 01.12.2015 do 30.06.2015 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
228.00 €
vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Sirník
Dod.: SUNFLOWER AMPL, s. r. o.
2000.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Sirník
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia Úradu vlády SR
0.00 €
pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa § 54 v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
poskytnutie dotácie za účelom spolufinancovania projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Sirník
Dod.: Environmenátlny fond
31082.00 €
prenájom skladových priestorov objektu súp. č. 153 pre účely projektu Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Odb.: MAXNETWORK, s. r. o. - nájomca
Dod.: Obec Sirník -prenajímateľ
8697.00 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania a činnosti s ním spojených na predmet zákazky Vodozádržný systém v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: EUNEXT s. r. o.
990.00 €
príprava a vypracovanie PHSR obce Odb.: Obec Sirník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
700.00 €
poistenie majetku - Digitálny kamerový systém Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
496.59 €
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
poskytutie dotácie na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Zvýšenie prevencie kriminality v obci Sirník - Mládežnícky fitness park" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
9400.00 €
poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre znevýhodnených UoZ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Sirník
Dod.: MAXNETWORK, s. r. o.
119950.00 €
poskytovanie technických služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
zmena požadovaných komponentov za ekvivalenty s vhodnejšími vlastnosťami Odb.: Obec Sirník
Dod.: MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
zmena čísla účtu Zhotoviteľa Odb.: Obec Sirník
Dod.: MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
476.40 €
nájom hrobového miesta č. 88/1 Odb.: Viktor Tušai - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
skupinové poistenie - úrazové poistenie ZŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
71.92 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
6.64 €
realizácia stavby Mládežnícky fitness park Odb.: Obec Sirník
Dod.: NOVICOM, s. r. o.
35560.99 €
zabezpečenie poskytovania terénnej sociálnej služby - opatrovateľskej služby na obdobie 01.11.2015 - 31.12.2015 Odb.: Arcidiecézna charita Košice - poskytovateľ sociálnej služby
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
329.64 €
úprava doby platnosti a účinnosti zmluvy - na dobu určitú do 31.12.2015 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Dátové centrum obcí a miest - DEUS
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 159 na parcele č. 1476 Odb.: Róbert Ješo - nájomca
Dod.: Obec Sirník
4.00 €
realizácia stavby: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: NOVICOM, s. r. o.
31192.56 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP zo strany PPA na realizáciu schváleného projektu - Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
121716.67 €
ukončenie Mandátnej zmluvy MZ 011 0-2015 dohodou ku dňu 09.09.2015 Odb.: Obec Sirník
Dod.: eBIZ Procurement, s. r. o.
0.00 €
poskytnutie grantu na projekt - Bicykel je kamarát, na ktorom bezpečne jazdím rád Odb.: Obec Sirník
Dod.: Nadácia Volkswagen Slovakia
2440.00 €
prenájom hrobového miesta č. 200 Odb.: Michaela Zubaľová - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
vybudovanie digitálneho kamerového systému Odb.: Obec Sirník
Dod.: MAXNETWORK, s. r. o.
143940.00 €
nájom hrobového miesta č. 159 na parcele 1477 Odb.: Vladimír Rostáš - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - ZŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - OcÚ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
externý manažment projektu v rámci výzvy 2015/PRV/37 Odb.: Obec Sirník
Dod.: ALGAIL, s. r. o.
1170.00 €
poskytovanie technických služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
prenájom hrob. miesta č. 46 Odb.: Eva Parajošová - nájomca
Dod.: Obec Sirník
14.00 €
nájom hrobového miesta č 25 na parcele č. 1479 Odb.: Monika Lorenčíková - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Reformovaná cirkev Sirník - žiadateľ
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
1000.00 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: TENDERTEAM, s. r. o.
950.00 €
pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: RYBA Košice spol. s r. o.
0.00 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania a činnosti s ním spojené Odb.: Obec Sirník
Dod.: eBIZ Procurement, s. r. o.
980.00 €
pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
0.00 €
pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2015/2016 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
zabezpečenie kurzov pre 2 osoby v rozsahu 100 hodín v rámci projektu "Terénna sociálna práca v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: NOVA TRAINING, s. r. o.
2988.00 €
motorové palivá Odb.: Obec Sirník
Dod.: SLOVNAFT, a. s.
0.00 €
úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
38233.23 €
servis záhradnej techniky a elektrického náradia, dodávka potrebných náhradných dielov vrátane spotrebného materiálu a dodávka novej záhradnej techniky a elektrického náradia Odb.: Obec Sirník
Dod.: STAKO servis, s. r. o.
0.00 €
realizácia diela Kamerový systém v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: FEDEL Ján Fedor
8825.66 €
bezodplatná výpožička výpočtovej techniky - hardvérové a softvérové vybavenie, komunikačné, informačné a elektronické služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Datatrade, s. r. o.
0.00 €
odber biologicky rozložiteľných odpadov Odb.: SHR Vojtech Balog
Dod.: Obec Sirník
50.00 €
realizácia stavby Zateplenie budovy Materskej školy Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: NOVICOM, s. r. o.
35400.23 €
poistenie majetku - Revitalizácia verejných priestranstiev - chodníkov, ciest, altánku v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
513.03 €
verejná telefónna služba - MŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
verejná telefónna služba - ZŠ Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa Odb.: Mesto Trebišov - príjemca
Dod.: Obec Sirník - poskytovateľ
0.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Odb.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
traktorová kosačka Odb.: Obec Sirník
Dod.: STAKO servis, s. r. o.
2649.00 €
dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy v celkovej výmere 1,65ha Odb.: SHR Miroslav Maďar - nájomca
Dod.: Obec Sirník
26.60 €
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
61.75 €
nájom hrobovéh miesta Odb.: Eva Snižiková - nájomca
Dod.: Obec Sirník
4.00 €
vykonávanieniektorých činností pracovnejzdravotnej služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Mária Naďová
0.00 €
zmena spôsobu financovania záväzkov vyplývajúcich z uzavretej dohody Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém obce Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
7000.00 €
spolupráca a koordinovanie činnosti v rámci projektových zámerov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 107 na parcele č. 1476 Odb.: Tibor Ješo - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
vytvorenie webstránky obce, domény,a webhostingu Odb.: Obec Sirník
Dod.: WEBEX MEDIA, s. r. o.
0.00 €
poistenie majetku ZŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
poistenie majetku MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
zriadenie stavby: Odstránenie havarijnej situácie na miestnej komunikácii - asfaltovanie komunikácie Odb.: Obec Sirník
Dod.: EUROVIA SK, a. s.
11998.96 €
mobilný telefón a telekomunikačné služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
mobilný telefón a telekomunikačné služby Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
poistenie majetku ZŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
poistenie majetku MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
skupinové poistenie - úrazové poistenie ZŠ, zač. poistenia 19.09.2014, koniec poistenia 31.08.2015 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
71.92 €
poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
4680.00 €
pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Anna Bodáková
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 157 na parcele č. 1476 Odb.: Iveta Kačová - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
nájom hrobového miesta č. 133 na parcele č. 1477 Odb.: JUDr. František Galuško - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
Oprava ústredného kúrenia MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: RAVAR, s. r. o.
3798.32 €
Elektroinštalačné práce - MŠ Sirník - kuchyňa a jedáleň Odb.: Obec Sirník
Dod.: ELRO Miroslav Pustai
1337.52 €
rozšírenie použitia dotácie Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Technické vybavenie školskej kuchyne a jedálne pri MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: MARKAM - Martin Šimko
6723.00 €
osvetlenie okolo jazierka na ulici Ondavskej vrátane dovodzu, dodávky a súvisiacich prác Odb.: Obec Sirník
Dod.: Elektroslužby M+S, s. r. o.
4757.02 €
priebežné dodávanie stavebného materiálu v čase trvania tejto dohody a to od nadobudnutia účinnosti dohody až do uplynutia jej platnosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Michal Baran - MIK
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 156 na parcele č. 1476 Odb.: Zlatica Bodáková - nájomca
Dod.: Obec Sirník
4.00 €
priebežné dodávanie spotrebného materiálu pre kosačky a servis záhradnej techniky Odb.: Obec Sirník
Dod.: LAND SERVIS - Ing. Michal Ivaň
0.00 €
Mobilný internet Klasik, telefón Samsung Galaxy tab 3 7.0 Lite Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
Mobilný internet Klasik, telefón Samsung Galaxy tab 3 7.0 Lite Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
účastnícky program Kengura 30eur, telefón HTC Desire 310 blue Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
účastnícky program Kengura 30eur, telefón HTC Desire 310 blue Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2014/2015 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: Terénna sociálna práca v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
52014.00 €
technické vybavenie školskej kuchyne a jedálne pre MŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
7000.00 €
vydanie knihy "Čriepky z malotriedky" Odb.: Obec Sirník
Dod.: k-PRINT, s. r. o.
1068.00 €
uskutočnenie stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: M - SILNICE, a. s.
187462.91 €
vyhotovenie, dodávka a osadenie pamätnej tabule učiteľom Základnej školy v Sirníku - 1ks Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ladislav Matúš M-MARK
1200.00 €
výroba, dodávka a osadenie zariadenia ihriska - prístrešok so stolom a lavicami - 3ks, kyvadlová hojdačka - 2ks Odb.: Obec Sirník
Dod.: DREVO-MATT, s. r. o.
2615.00 €
priebežné dodávanie spotrebného materiálu pre tlačiarne a servis výpočtovej techniky Odb.: Obec Sirník
Dod.: SECOMP s. r. o. Trebišov
0.00 €
priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Sirník
Dod.: Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
priebežné dodávanie kancelárskych a školských potrieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: SECOMP s. r. o. Trebišov
0.00 €
jednorazová návratná dávka Odb.: Peter Rostáš
Dod.: Obec Sirník
600.00 €
nájom hrobového miesta č. 142 Odb.: JUDr. František Galuško - nájomca
Dod.: Obec Sirník
4.00 €
zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
zriadenie vecného bremena - právo prechodu peši alebo motorovými vozidlami cez pozemky p. č. 3/2 a 4/1 Odb.: Tibor Demes a Katarína Demesová - oprávnení z vec. bremena
Dod.: Obec Sirník - povinná z vec. bremena
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 112 Odb.: Darina Kačová - nájomca
Dod.: Obec Sirník
4.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3 Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
nájom hrobového miesta Odb.: Helena Tóthová - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru, služieb a uskutočňovanie stavieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: Lungo Mare, s. r. o.
600.00 €
úprava výšky úrokov z omeškania Odb.: Obec Sirník
Dod.: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
112.03 €
bezodplatný prevod didaktickej techniky v správe poskytovateľa uvedenej v prílohe č. 1 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností v k. ú. Sirník, zapísaných na LV č. 267, LV č. 10, LV č. 618 Odb.: Agrocent, s. r. o.
Dod.: Obec Sirník
4000.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie: Rekonštrukcia RD na farnosť Odb.: Reformovaná cirkev Sirník - žiadateľ
Dod.: Obec Sirník
25000.00 €
audit individuálnej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou Odb.: Obec Sirník
Dod.: UCTOAUDIT s. r. o.
600.00 €
odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3,katalógové číslo 200108, 200125 Odb.: Obec Sirník
Dod.: CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
úrazové positenie - Základná škola Sirník na obdobie od 10.10.2013 do 31.08.2014 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
64.96 €
činnosť stavebného dozoru nad stavbou "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Michal Davala
100.00 €
údržba fontány Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ján Ješo
150.00 €
peňažná suma 1000,00€ ako návratná bezúročná pôžička a 1000,00€ ako jednorazová nenávratná dávka v hmotnej núdzi Odb.: Alica Galušková
Dod.: Obec Sirník
2000.00 €
úprava práv apovinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 153 na parcele č. 1476 Odb.: Anna Bodáková - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
služby verejného obstarávania na vykonanie postupov verejného obstarávania zákaziek v rámci projektu "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: TENDER-KONZULT, s. r. o.
1800.00 €
poskytovanie internetových služieb na portáloch www.kalendar-zemplina.sk a www.info-slovakia.eu, zverejnenie obecnej webstránky s grafickým návrhom v letáku , propagovanie jedného podujatia obce na LED obrazovke vo Veľkých Kapušanoch na 14 dní Odb.: Obec Sirník
Dod.: Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image
120.00 €
nájom hrobového miesta č. 170 na parcele č. 1477 Odb.: Darina Kováčová
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
dotácia z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie Slovenský pohár v motokrosse Odb.: MX Team ESTRI Hraň, Občianske združenie
Dod.: Obec Sirník
1000.00 €
prenájom nehnuteľnosti Odb.: Nájomca: Imrich Mato
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
predaj mäsa a mäsových výrobkov podľa požiadaviek kupujúceho Odb.: Obec Sirník
Dod.: CIMBAĽÁK, s. r. o.
0.00 €
uskutočnenie stavby "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: EUREX, s. r. o.
21946.81 €
doplňovanie knižného fondu Obecnej knižnice v Sirníku Odb.: Obec Sirník
Dod.: Zemplínska knižnica Trebišov
100.00 €
zmena výšky nájomného a kontaktných osôb Odb.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
upresnenie údajov o odberných miestach odberateľa Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
upresnenie údajov týkajúcich sa odberných miest odberateľa Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
pripojenie zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Sirník
Dod.: JUDr. Dušan Szabó
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100114187 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100115302 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100115292 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
výstavba altánku Odb.: Obec Sirník
Dod.: DREVO-MATT, s. r. o.
2707.00 €
poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej sitácie podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
služby súvisiace s riadením projektu s názvom: "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" Odb.: Obec Sirník
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
1100.00 €
nájom hrobového miesta č. 152 na parcele č. 1476 Odb.: Alexander Bodák - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
poskytnutie sociálnej pôžičky na zabezpečenie pohrebu Odb.: Príjemca soc. pôžičky: Peter Formel
Dod.: Obec Sirník
361.00 €
realizácia prác - opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik , š. p. , Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
zrušenie časti bodu 8 Zmluvy o dielo zo dňa 10.11.2011 Odb.: Obec Sirník
Dod.: WAMA - Ing. Jozef Marcinko
6698.00 €
dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu a predaji zariadenia Odb.: Obec Sirník
Dod.: Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
nájom hrobového miesta č. 154 na parcele č. 1746 Odb.: Arpád Tüdöš - nájomca
Dod.: Obec Sirník
20.00 €
špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia - Gigaset A120 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
zmena a úprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 04857911 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia - typ Gigaset A 120 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
zmena a úprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 5042104834911 v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
KZ - fotoaparát k TP a ISDN Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
1.00 €
záväzky zmluvných strán Odb.: Obec Sirník
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
nehnuteľností v k.ú. Sirník rodinný dom č.s.140 na par.č.149 a par.č.149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 444m2 zapísané na LV č.718 v celosti pod B2 za nehnuteľností v k. ú. Sirník rodinný dom č.s.153 na par.č.3/1, par.č.3/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 194m2, par.č.3/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179m2 zapísané na LV č.341 v celosti pod B1, ďalej za nehnuteľnosť v k. ú. Sirník par.č.4/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 937m2 zapísaná na LV č.444 v celosti pod B1 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Sirník
0.00 €
Združené poistenie majetku - ZŠ Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
19.53 €
audit individuálnej účtovnej závierky a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z., audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ing. Paulína Baňacká
500.00 €
pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Sirník
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
Zriadenie osvetlenia multifunkčného ihriska v obci Sirník vrátane dodávky, dovozu a súvisiacich prác Odb.: Obec Sirník
Dod.: Snižik Peter - ELEKTRO
1844.27 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik , š. p. , Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov
Dod.: Obec Sirník
0.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Sirník
Dod.: Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
193.24 €
pozemok - parc. číslo 400 orná pôda o výmere 982m2, parc. číslo 501 orná pôda o výmere 1022m2 zapísané na LV č. 324 v podiele 1/32 pod B8 a v podiele 1/32 pod B10 za kúpnu cenu 0,669€/m2 Odb.: Obec Sirník
Dod.: Ižo Ján, Ruskayová Johana
41.90 €
predaj nehnuteľnosti parc. č. 2246 na LV č. 733, parc. č. 582/2, parc. č. 2247, parc. č. 2248 na LV 279 v celkovej výmere 5836 m2 Odb.: PAK - STAV, s. r. o.
Dod.: Obec Sirník
5836.00 €
dodávky ovocia zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ Odb.: Obec Sirník
Dod.: HOOK, s. r. o.
0.00 €
Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník Odb.: Obec Sirník
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
19389.01 €
elektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky Odb.: Obec Sirník
Dod.: DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s..
0.00 €
doplňovanie knižného fondu obecnej knižnice Odb.: Obec Sirník
Dod.: Zemplínska knižnica Trebišov
100.00 €
Spevnenie plochy okolo a pred multifunkčným ihriskom asfaltovou drvou Odb.: Obec Sirník
Dod.: Vladimír Janičina, Janeko
6996.00 €
poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti - ochrana pred povodňami - paragraf 50 j Odb.: Obec Sirník
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €