Odpadové hospodárstvo

TABUĽKA VÝPOČTU VYTRIEDENIA KO ZA ROK 2023

KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Z OBCE


Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu a opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu v obci Sirník 

(v zmysle § 81 ods. 7 písmena h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ VÔBEC NEVZNIKNE

Každý odpad, bez ohľadu na jeho pôvod, druh alebo spôsob ďalšieho spracovania, prináša so sebou zaťaženie životného prostredia.   

Povinnosťou každého z nás je preto prevencia, to znamená predchádzanie vzniku odpadov. 

V tomto dokumente nájdete popis celého systému nakladania s jednotlivými druhmi komunálnych  odpadov v našej obci, ako aj opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadov ako najvyššej priority v hierarchii odpadového hospodárstva.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Na zber zmesového komunálneho odpadu z domácností sú určené zberné nádoby vo veľkostiach: - 240 litrové a 1100 litrové zberné nádoby pre všetkých účastníkov zberu.

Interval zberu: 

Raz mesačne podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.  

Zberné nádoby je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Na zber zmesového komunálneho odpadu z domácností slúžia aj 2 zberné stojiská, ktoré sú vybavené 1100 litrovými zbernými nádobami.

Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady, zložky triedeného systému zberu a nebezpečné odpady.

Podnikatelia:

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné používať len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci. 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných  fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Patria sem najmä zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a podobne, bez obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky.

Medzi drobný stavebný odpad nepatria stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

Systém zberu: 

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže drobný stavebný odpad počas celého roka bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi rozmermi alebo charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad  

Patrí sem: nábytok a jeho časti, sanita, koberce, matrace, tabuľové sklo, okná, dvere a pod. 

Nepatrí sem: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre, odpad z čistenia ulíc, stavebné odpady, zložky triedeného zberu, nebezpečné odpady, elektroodpady a ďalšie.

Systém zberu: 

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže objemný odpad počas celého roka bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD („ZELENÝ ODPAD“)

Biologicky      rozložiteľný      odpad      zo      záhrad,      parkov,      vrátane      odpadu      z      cintorínov

(tzv.  zelený  odpad)  tvorí  najmä:  tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol apod.

Systém triedeného zberu a zhodnocovania:

  • všetky domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad v kompostovacích zásobníkoch (kompostéroch), ktoré do každej domácnosti zabezpečila obec,
  • triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z cintorína je zabezpečený prostredníctvom 2ks veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú umiestnené na cintoríne,
  • každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže biologicky rozložiteľný odpad počas prevádzkových hodín bezplatne odovzdať v obecnej kompostárni alebo na zbernom dvore,
  • obec zabezpečuje kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného odpadu od občanov najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období. Obec zabezpečí informovanosť občanov o mieste a čase zberu v dostatočnom časovom predstihu vyhlásením v miestnom rozhlase.

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo ukladať vedľa nich a zneškodňovať tento druh odpadu spaľovaním.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Obec nezabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Tento odpad občania kompostujú v domácich kompostéroch.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD OD PREVÁDZKOVATEĽA KUCHYNE

Každý prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Každý prevádzkovateľ kuchyne na území obce je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Všetky náklady za zber, skladovanie, prepravu a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).  

JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ

Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom 1100 litrovej zbernej nádoby umiestnenej pri multifunkčnom ihrisku. 

Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v akýchkoľvek plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Odvoz vyzbieraného odpadu je zabezpečený prostredníctvom zberovej spoločnosti.

Zberné miesto:

Zberná nádoba umiestnená pri multifunkčnom ihrisku. 

Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK  (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

Je to komunálny odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa osobitného predpisu a jeho umiestnenie do nádob na zmesový komunálny odpad alebo na triedené zložky je zakázané.

Patria sem najmä: odpadové motorové a mazacie  oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a podobne.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zberovej spoločnosti, pričom občania odovzdajú tento odpad priamo pracovníkom zberovej spoločnosti.  

Interval zberu: 

Minimálne 2 x ročne. Termín zberu bude zverejnený v dostatočnom časovom predstihu vyhlásením v miestnom rozhlase a/alebo zverejnením na web stránke obce.     

Zakazuje sa nebezpečný odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

PAPIER

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdých obalov, listy, kancelársky papier, papierové vrecka, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové alebo iné ako papierové obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém zberu z domácností. Na triedený zber papiera sú určené modré plastové vrecia. Pri väčšom množstve je možné papier zviazať do balíka. Papier je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.  

Zberný dvor

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže papier počas celého roka bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

PLASTY

Patria sem: PET fľaše bez uzáverov, umelohmotné obaly od potravín, fólie, igelitové vrecúška, tašky, umyté obaly z kozmetických a čistiacich produktov a pod.

Nepatria sem: obaly z chemikálií, odpadové potrubia, penový polystyrén, podlahové krytiny (linoleum), obaly znečistené olejmi, guma, molitan, obaly silno znečistené potravinami a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu z domácností. Na triedený zber plastov sú určené žlté plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.  

Zberný dvor

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže plasty počas celého roka bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

SKLO

Patria sem: biele nevratné fľaše, farebné nevratné fľaše, poškodené alebo nepotrebné biele zaváracie fľaše, fľaše od malinoviek, nevratné fľaše od vína, poháre, sklenené črepy, okenné sklo a pod.

Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, fľaše z plastov, kovové uzávery fliaš, žiarivky, výbojky, sklo s drôtenou vložkou a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu z domácností. Na triedený zber skla sú určené zelené plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.  

Zberný dvor

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže sklo počas celého roka bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

KOVY

Patria sem: plechovky a iné obaly z kovov očistené od ich obsahu.

Nepatria sem: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb a pod.

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu z domácností. Na triedený zber kovov sú určené žlté plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.  

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY

Patria sem: materiály  tvorené  minimálne dvomi kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu  tovaru.  Tieto materiály hovorovo nazývame  tetrapaky. Sú to napr. obaly od džúsov, mlieka a podobne.

Nepatria sem: obaly z iných materiálov (z papiera, plastov a pod.).

Systém zberu:

Vykonáva sa vrecový systém triedeného zberu. Na triedený zber týchto materiálov sú určené žlté plastové vrecia. Vrecia je potrebné vyložiť pred bránu ráno do 6:00 hod.

Interval zberu:

Podľa kalendára zvozu zverejneného na web stránke obce.  

ZBER ODPADOV Z OBALOV OD PODNIKATEĽOV

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby použijú na triedený zber týchto odpadov typ zberných nádob alebo vriec po dohode so zberovou spoločnosťou, pričom triedia rovnaké zložky komunálneho odpadu ako v prípade fyzických osôb - občanov. Triedený zber pre podnikateľské subjekty je vykonávaný iba na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej so zbernou spoločnosťou.

Každá fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností, tzn. papier a lepenka, plasty, sklo. Odpady pochádzajúce z priemyselnej činnosti, výroby, poľnohospodárstva, stavebnej činnosti a inej podnikateľskej činnosti nebudú na zberný dvor prijaté.  

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Do elektroodpadu patria najmä: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty.  

Nepatria sem: plynové spotrebiče, vyhrievacie telesá s výmurovkou  apod.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zberovej spoločnosti, pričom občania vyložia elektroodpad v stanovený deň pred bránu.

Interval zberu: 

Minimálne 2 x ročne. Termín zberu bude zverejnený v dostatočnom časovom predstihu vyhlásením v miestnom rozhlase a/alebo zverejnením na web stránke obce.     

POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Patria sem: prenosné (tzn. mobilné, tužkové...) a automobilové batérie a akumulátory.

Nepatria sem: priemyselné batérie a akumulátory, zmesový komunálny odpad a iné odpady.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zberovej spoločnosti, pričom občania odovzdajú tento odpad priamo pracovníkom zberovej spoločnosti.  

Interval zberu: 

Minimálne 2 x ročne. Termín zberu bude zverejnený v dostatočnom časovom predstihu vyhlásením v miestnom rozhlase a/alebo zverejnením na web stránke obce.     

Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností, sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na predajných miestach priamo ich distribútorovi, ktorý je povinný vykonávať ich bezplatný spätný zber.

ODPADOVÉ PNEUMATIKY

Obec nezabezpečuje zber odpadových pneumatík.

Odpadové pneumatiky je konečný užívateľ povinný v súlade s ustanovením § 72 zákona o odpadoch odovzdať distribútorovi pneumatík (predajca, pneuservis, autoservis).

NESPOTREBOVANÉ LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY

Obec nezabezpečuje zber liekov a zdravotníckych pomôcok.

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú občania povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

ŠATSTVO A TEXTÍLIE

Obec zabezpečuje triedený zber šatstva a textílií z domácností.

Systém zberu:

Zber sa vykonáva prostredníctvom zbernej nádoby umiestnenej pri multifunkčnom ihrisku.  Odvoz vyzbieraného odpadu je zabezpečený prostredníctvom zberovej spoločnosti.

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor sa nachádza na ulici Hlavnej 201 pri obecnom úrade.

Pri vstupe do zberného dvora je umiestnená vývesná tabuľa s vyznačením prevádzkovej doby a druhov odpadov, ktoré je možné na zbernom dvore odovzdať.

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať tieto druhy komunálnych odpadov: objemný odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, papier a lepenka, plasty, sklo.  

Každá fyzická - podnikateľ a právnická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácností, tzn. papier a lepenka, plasty, sklo. Odpady pochádzajúce z priemyselnej činnosti, výroby, poľnohospodárstva, stavebnej činnosti a inej podnikateľskej činnosti nebudú na zberný dvor prijaté.  

OBECNÁ KOMPOSTÁREŇ

Obecná kompostáreň sa nachádza na parcelách č.4/1, 16/1 a 161/2 C-KN.

Pri vstupe do kompostárne je umiestnená vývesná tabuľa s vyznačením prevádzkovej doby a druhov odpadov, ktoré je možné v kompostárni odovzdať.

Každá fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže v kompostárni bezplatne odovzdať tieto druhy komunálnych odpadov: biologicky rozložiteľný odpad, drevo iné ako uvedené v 20 01 37, odpad z trhovísk, zemina a kamenivo.Komunálne a drobné stavebné odpady z obce za rok 2022

Pekný deň,


touto cestou dávame do pozornosti naše aktuálne reportáže YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti, v ktorých sa venujeme aktuálnym témam súvisiacim s triedením a recykláciou odpadov. V rámci iniciatívy Miesta preč (www.miestaprec.sk) sme pripravili reportáž o recyklácii papiera, ktorú si môžete pozrieť po kliknutí SEM alebo pohodlne v dolnej časti tohto newslettera. Odkazy na ďalšie reportáže k aktuálnym témam vrátane reportáže k nedávno spustenému zálohovému systému nájdete taktiež v dolnej časti newslettera.

V neposlednom rade Vás chceme informovať o tom, že v najbližších dňoch bude na stránke www.naturpack.sk a www.incien.sk zverejnená aktualizovaná verzia najobsiahlejšej príručky o triedení odpadov na Slovensku, známa pod názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Materiál obsahuje nové kapitoly (zálohovanie obalov, triedenie kuchynského bioodpadu) a aktualizáciou prešla aj zvyšná časť venovaná ostatným zložkám triedeného zberu odpadov. Príručku sme pripravili spoločne s neziskovou organizáciou INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky. 

Tím NATUR-PACKVýpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Štatistický výkaz - Komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené: 22.02.2022


Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnené: 24.02.2021


Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. etapa

https://www.sirnik.sk/files/2021-11-04-151611-Integrovan___zariadenie_-_IV._etapa_-_zaslanie_ozn__menia.pdf

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/333733?uid=e93bb3515df457400ce7f34402037818a7e3c154

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/333687?uid=e93bb3515df457400ce7f34402037818a7e3c154

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/333686?uid=e93bb3515df457400ce7f34402037818a7e3c154


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - Úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov"

Doručené: 27.05.2021

Zverejnené: 28.05.2021


Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný Úprava odpadov pred uložením na skládku odpadov

Do uvedeného dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo urobiť z neho kópie počas úradných hodín v kancelárii Obecného úradu v Sirníku do 26.02.2021 vrátane.

V tej istej lehote môže verejnosť svoje písomné stanovisko doručiť na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia biodiverzity a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č. 1
812 35  Bratislava

Doručené: 12.02.2021

Zverejnené: 12.02.2021
Zámer na vybudovanie skládky NOVýpočet uhlíkovej stopy si môžete vyskúšať na nasledovnom odkaze:

https://iep.sk/Kalkulacka