Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Sirník
Sídlo: Sirník, Hlavná 152/21, PSČ:076 03
Štatutárny zástupca: Viktor Kalán, starosta

obecsirnik@trenet.sk
+421 56 679 0279

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Trebišov
Číslo účtu v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0000 1382 0622
IČO: 00331902

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia:

Zverejnené dňa 14.04.2020

Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: Mládežnícky fitness areál

Zverejnené: 13.11.2019

Výzva na predkladanie ponuky - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet zákazky: "Technika - Zberný dvor" v rámci projektu Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník

Zverejnené: 17.06.2019

Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Zverejnené: 23.10.2018

Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku

Zverejnené:08.10.2018

Vybudovanie mládežníckeho fitnessparku

Zverejnené: 31.08.2018

Výstavba detského ihriska v obci Sirník

Zverejnené dňa: 31.08.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - "Stavebné práce - Zberný dvor" v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník

Zverejnené dňa 18.07.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 117 - Obecná komunitná budova

Zverejnené: 02.11.2017

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Materská škola - rekonštrukcia a prístavba

Prílohy k výzve: