Dejiny obce Sirník

 12.04.2022

Vážení občania,

obec Sirník, konajúca starostom obce, sa na Vás touto cestou obracia  s prosbou o poskytnutie finančného príspevku na vydanie monografie s názvom „Dejiny obce Sirník“, a to pri príležitosti 955. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Široká verejnosť sa, vďaka realizácii tohto projektu, bude mať možnosť oboznámiť s bohatou históriou našej obce. Autori začali s historickým výskumom už v roku 2018 a v súčasnej dobe dokončujú rukopis monografie a jej preklad do maďarského jazyka.

Publikácia bude vydaná v dvojjazyčnej verzii z dôvodu, že časť obyvateľov obce je maďarskej národnosti. Okrem tohto aspektu takto vyhotovená publikácia poslúži aj na cezhraničnú prezentáciu našej obce.

Plánovaný náklad je 500 ks výtlačkov obsahujúcich jednak textovú časť, a jednak rozsiahlu obrazovú časť obsahujúcu historické fotografie, ako aj fotografické výňatky z archívnych materiálov. Rozsah monografie je cca 311 strán.

Po vytlačení finálnej verzie monografie je naplánovaná sprievodná akcia v podobe verejného predstavenia a prezentácie tejto publikácie, ktorú budú viesť autori publikácie osobne.

Obec Sirník plánuje venovať po jednom výtlačku všetkým, ktorí finančne podporia vydanie monografie aspoň sumou 50,--€ do 31.05.2022. Zároveň nám bude cťou uviesť v publikácii aj Vaše meno a priezvisko.

Veríme, že Vás myšlienka vydania takejto publikácie oslovila a podporíte jej vydanie finančným príspevkom. Naše údaje sú:  Obec Sirník, Hlavná 152/21, 07603 Sirník, IČO:00331902, DIČ:2020773557, č.ú.:13820622/0200 VÚB Trebišov, IBAN: SK96 0200 0000 0000 1382 0622, variabilný symbol: 0842022002. Do poznámky, prosím, uveďte meno a priezvisko.

V prílohe zasielame dve vyhotovenia darovacej zmluvy, z ktorých, ak sa rozhodnete poskytnúť finančnú podporu na uvedený účel, prosíme zaslať späť jeden podpísaný rovnopis.

            S úctou         

Obec Sirník


Zoznam aktualít: