Profil VO

Verejný obstarávateľ: Obec Sirník
Sídlo: Sirník, Hlavná 152/21, PSČ:076 03
Štatutárny zástupca: Viktor Kalán, starostaE-mail: obecsirnik@trenet.sk
Telefón:+421 56 679 0279
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Trebišov
Číslo účtu v tvare IBAN:  SK96 0200 0000 0000 1382 0622
IČO:00331902