Sport

Futbal

Futbalový klub bol v obci založený v roku 1994 pod názvom FK PD Sirník za účelom rozvoja športu v obci. Počas celej svojej existencie štartoval v 3.A triede okresných majstrovských futbalových súťaží okresu Trebišov.

Jadro mužstva tvorili domáci odchovanci, doplnení o hráčov z okolitých obcí. V prvých rokoch sa mužstvo postupne budovalo, čo sa odrazilo aj na jeho výsledkoch. Výrazné obmeny kádra a nedostatok finančných zdrojov však nahrádzala bojovnosť a ochota pobiť sa o dobrý výsledok aj so zdatnejšími súpermi.
Počas letných prestávok medzi jednotlivými sezónami sa mužstvo zúčastňovalo rôznych turnajov v okolitých obciach a každoročne aj jeden turnaj organizovalo. Nadšenie z napredovania rástlo priamo úmerne s úspechmi, ktoré mužstvo na týchto turnajoch dosiahlo.
Aj keď tím dorastu nebol prihlásený do žiadnej súťaže, takisto si viackrát v roku zmeral sily so súpermi z okolia. Za dorast nastupovali väčšinou hráči z obce, ktorí neskôr zúročili získané skúsenosti medzi mužmi.
Najvýraznejší úspech dosiahlo A. mužstvo v sezóne 1997/98 kedy dokonca bojovalo o postup do vyššej súťaže, kde napokon postúpili výrazne posilnené Veľaty, ktoré sa však našim chlapcom podarilo doma zdolať vo výbornom zápase 1:0.
V ďalšej sezóne sa už tento úspech nepodarilo zopakovať. Čiastočne to bolo aj kvôli odchodom viacerých hráčov do iných tímov, ktorých sa potom nepodarilo nahradiť z vlastných zdrojov a tak sa musela hľadať náhrada inde. Minulosezónne výsledky sa však nepodarilo obhájiť.
K rozpadu Futbalového klubu došlo na jar roku 2000. Tým sa ukončila organizovaná športová činnosť v obci.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. 539/4, v katastrálnom území obce Sirník. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou plochou EPDM s oplotením. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov a návštevníkov obce pre kolektívny šport.Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
 2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je obec Sirník. Multifunkčné ihrisko (ďalej MI) prevádzkuje Obec Sirník  a počas vyučovania aj ZŠ a MŠ  v Sirníku.
 3. Starosta obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom MI počas vyučovania za účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.
 4. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia

 1. Každý užívateľ je povinný oboznámiťsa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávaťvýhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené,  to znamená  iba  kolektívne  športy v  počte  osôb  nasledovne : tenis, basketbal min. dvaja,  futbal, hádzaná  min. osem osôb, nohejbal  min. 4 osoby, volejbal min. dve  osoby.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzanú, bedminton a basketbal.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.).

Čl. 3
Organizačné ustanovenia

 1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosťmôže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené  v tomto prevádzkovom poriadku.
 3. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním, alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce a bezprostredných susedov. Všetky hry  vykonávať  tak, aby  hlasové   prejavy boli v rámci slušnosti, (bez  vulgárnych prejavov a nadmerného hluku), aby  lopta  neprelietala   cez  prevýšené oplotenie  na susedné pozemky. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených v tomto prevádzkovom poriadku  zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné brány.
 6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
 7. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch, motorkách a kolieskových korčuliach.
 8. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
 9. Deti do 12 rokov musia byťna MI v sprievode dospelej osoby.
 10. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi, či potravinami je na MI zakázaný.
 11. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok, a nočný kľud. Nočný  kľud  je  v čase  od 22.00 hod.  do 6.00 hod.
 12. Pod pojmom užívateľ  sa rozumie osoba, ktorá  prevezme kľúče od  povereného správcu  v mene  kolektívu, ktorý   má  záujem   užívať  MI.
 13. Obec Sirník,  zastúpená starostom obce,  poveruje  vykonávaním správcovstva  na MI  pána Viktora Saba, bytom Sirník, ul. Garážová č. 49.  Viktor Sabo - menovaný správca  zodpovedá  za kľúčový poriadok  od  vstupnej  brány na MI  a dodržiavanie  tohto prevádzkového poriadku. Správca  v rámci  svojej kompetencie   vedie  evidenciu  výdaja  kľúča  od  vstupnej  brány.  V prípade  výmeny, alebo  nevrátenia kľúča užívateľom  do  doby  dohodnutej  medzi  užívateľom a povereným správcom, užívateľ  do  budúcnosti  stratí  nárok  na opakované  vypožičanie  kľúča.   
 14. V prípade neprítomnosti   poverených správcov  ich úlohu preberá  a plní  Obecný úrad.
 15. Menovaní správcovia sú podriadení  starostovi obce. V akýchkoľvek  sporných prípadoch sa rozhodujú  a riadia   pokynmi  starostu obce.
 16. Každý užívateľje povinný používaťvhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia

Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok   (mimo prázdnin a sviatkov)
08:00hod. – 15:00hod. ZŠ, MŠ  individuálne rezervovanie pre záujemcov
15:00hod. – 21:00hod. verejnosť
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
08:00hod. – 12:00hod. deti a mládež do 18 rokov
12:00hod. – 21:00hod. verejnosť
Sobota
09:00hod. – 21:00hod.  verejnosť
Nedeľa  -  VOĽNO

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
 2. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iní záujemcovia (inej kategórie).
 3. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
 4. Rezerváciu MI je potrebné si dopredu dohodnúťso správcom MI.

Čl. 5
Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

 • 112 – tiesňové volanie
 • 150 – hasičská a záchranná služba
 • 155 – záchranná zdravotnícka služba
 • 158 – polícia

Čl. 6
Osobitné ustanovenia

 1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,78 €. Takúto pokutu možno uložiťdo 2 mesiacov odo dňa,  kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
 2. Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byťpotrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom štátnej správy, resp. blokovou pokutou.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sirníku  dňa  07.06.2013.

V Sirníku, 07.06.2013

Viktor   K a l á n
starosta obce

Motokros

Na vrchu nad obcou Sirník bol v 90-tych rokoch vybudovaný motokrosový areál. Ten sa v nasledujúcich rokoch stal dejiskom viacerých súťaží.
Konali sa tu okrem iného Majstrovstvá Východoslovenského kraja v motokrose.
Najvýznamnejšia udalosť sa však konala v roku 1995, kedy sa na tejto trati uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v najnižšej kubatúre do 125 cm3.

Po tomto období sa však prestali na tejto trati organizovať majstrovské súťaže a trať začala zarastať. Je to na škodu obyvateľov obce, ktorí si už zvykli na pravidelné spestrenie letných prázdnin a navštevovali toto podujatie v hojnom počte.

V súčasnosti trať slúži pre pár miestnych nadšencov, ktorí si na nej občas zajazdia.             

Pozri fotogalériu

Dobrovoľný požiarny zbor

Pri Obecnom úrade v Sirníku je zriadený dobrovoľný požiarny zbor. Ten má svoju bohatú tradíciu a k jeho znovuoživeniu došlo v roku 1993. Jeho hlavnou úlohou je chrániť zdravie a majetok občanov obce. Počet členov sa pohybuje v rozmedzí 30 - 40. Zbor sa pomerne často zúčastňoval regionálnych súťaží /družstvá dorastencov a mužov/ a dosahoval výborné výsledky. V roku 1994 to bolo 3. miesto na súťaži v Novosade a v tom istom roku aj 1. miesto na súťaži v Nižnom Žipove.

Okresný výbor DPO SR v Trebišove, dňa 25.11.1995 ocenil najaktívnejších členov. Z našich členov sa tejto pocty dostalo a právo nosiť medailu "za príkladnú prácu" Jozefovi Maďarovi, Alexandrovi Tušaiovi a Tiborovi Bodákovi. Pánovi Jozefovi Maďarovi bola schválená medaila za vernosť /30 rokov členstva/ a pánovi Pavlovi Ješovi medaila za vernosť /20 rokov členstva/.

V roku 1998 vzniklo pri dobrovoľnom požiarnom zbore aj družstvo dorasteniek, ktoré sa tiež zúčastňovalo regionálnych súťaží.