• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva číslo: OLP/3796/2020 - hromadné podujatia, bohoslužby zo dňa 05.05.2020

Zverejnené: 06.05.2020Aktualizované: 20.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva čílo OLP/133551/2020 zo dňa 20.04.2020


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva:

  • vydanie Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – doplnenie opatrenia OLPl273ll2020 zo dňa 23.03.2020. Termín účinnosti od 22.04.2020. Viac tu:Aktualizované: 06.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva:

  • vydanie Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia (štátna karanténa, pendleri, výnimky). Termín účinnosti od 06.04.2020 od 7.00 h. Viac tu:

    Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020.Aktualizácia: 01.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - COVID-19 - šiesta aktualizácia


Aktualizácia: 30.03.2020

Rozhodnutie ministra školstva


Piatok, 27 Marec 2020 08:05

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie k všeobecnému ohrozeniu verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 pre vodu a sanitáciu uvádzame, že k prenosu nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, dochádza tak ako aj pri akéjkoľvek inej kvapôčkovej infekcii predovšetkým pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní, ale aj priamym kontaktom s nakazenou osobou a z povrchu kontaminovaných predmetov. Dôkazy o prítomnosti daného koronavírusu v zdrojoch povrchovej alebo podzemnej vody nie sú a riziko pri zásobovaní pitnou vodou považuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) za minimálne.


Napriek širokej škále preventívnych opatrení na redukciu vzniku ochorenia COVID-19, ktoré je potrebné v súčasnej situácii v rôznych oblastiach každodenne uplatňovať, nepovažuje ÚVZ SR v súčasnoti za potrebné na Slovensku v porovnaní so štandardnými postupmi, zavedenými pri zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou, prijímať osobitné opatrenia nad rámec povinností, ktoré dodávateľom pitnej vody ukladá § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a požiadaviek na kvalitu pitnej vody a jej kontrolu, ktoré určuje platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.“).


Za najdôležitejšie je možné považovať zachovanie kontinuity zásobovania pitnou vodou v čo najväčšej miere. Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody, sanitácie a vyhovujúcich hygienických podmienok je nevyhnutným predpokladom účinnej prevencie prenosu  infekčných ochorení  a účinným opatrením na ochranu ľudského zdravia počas všetkých vypuknutí infekčných ochorení, vrátane ochorenia COVID-19.


Najväčším rizikom v súčasnosti pri zásobovaní pitnou vodou môže byť zníženie počtu  odborných technických pracovníkov zodpovedných za dodávku pitnej vody.  Preto aj v súvislosti so všeobecne zavedenými preventívnymi opatreniami ako jeden z dôležitých nástrojov na redukciu šírenia koronavírusu v Slovenskej republike a ochranu zdravia ľudí, odporúčame dodávateľom pitnej vody pri výkone ich činností zodpovedné dodržiavanie základných hygienických pravidiel.  Ide  najmä o preventívne nosenie ochranného filtra alebo rúška, časté a dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk, pravidelné čistenie a dezinfekciu povrchov a osobných predmetov,   minimalizovanie sociálnych kontaktov a  vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s osobou, u ktorej sa prejavia najčastejšie symptómy ochorenia COVID 19 ako kašeľ, kýchanie, sťažené dýchanie.  


Nakoľko odberové miesta na kontrolu kvality vody sa v mnohých prípadoch nachádzajú aj na vodovodných kohútikoch v priestoroch, ktoré sú bežne využívané verejnosťou ako sú napr. školy, vzdelávacie inštitúcie, nákupné centrá, prevádzky verejného stravovania, maloobchodné prevádzky, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a pod., ktoré sú vzhľadom na doteraz vydané opatrenia ÚVZ SR uzavreté, je nevyhnutné nahradiť ich inými miestami z dôvodu zachovania povinnej minimálnej frekvencie analýz na kontrolu kvality pitnej vody. Pre minimalizáciu rizika šírenia nákazy sa na účely kontroly kvality vody neodporúča vstupovať a využívať súkromné priestory spotrebiteľov, ale je potrebné využiť iné dostupné odberové miesta v distribučnej sieti, ktoré nie sú verejnosti bežne prístupné a nevystavovať tak pracovníkov odberových skupín rizikám nákazy.


V súlade s § 3 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. je pri zachovaní kvality pitnej vody možné využiť pre odbery aj odberové miesta z rozvodných sietí, nadzemných hydrantov, vodojemov,  resp. úpravní . ÚVZ SR odporúča prihliadať v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. v rámci možností na zachovanie reprezentatívnosti odoberaných vzoriek.


Akékoľvek požiadavky, podnety príp. služby zákazníkom súvisiace so zabezpečením dodávky pitnej vody odporúčame dodávateľom pitnej vody konzultovať telefonicky príp. prostredníctvom emailovej komunikácie a osobné kontakty so zákazníkmi obmedziť na nevyhnutné prípady (odstraňovanie porúch a pod).
 

V prípadoch nevyhnutného zabezpečovania náhradného zásobovania pitnou vodou pomocou cisterien (odstraňovanie porúch počas celého dňa alebo viac dní, nedostatok vody z dôvodu poklesu výdatnosti zdrojov vody v období sucha, nevyhovujúca kvalita vody v zdrojoch vody po výdatných dažďoch a pod.)  odporúčame úzko spolupracovať s príslušnými samosprávami,  obcami  a mestami.  Obce by mali  zabezpečiť informovanie obyvateľov, dozor pracovníkmi obce pri odbere vzoriek vody z cisterny,  prípadne nákup kontajnerov na akumuláciu, do ktorých by sa voda z cisterny prečerpávala. Materiál, z ktorého sú vyrobené  kontajnery na akumuláciu vody musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z ustanovení § 18  zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 550/2007 Z. z.   o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - Uzatvorenie prevádzok - režimové opatrenia hlavného hygienika SRZverejnené: 27.03.2020

Užitočné informácie k súčasnému stavu pandémie COVID-19:V súvislosti s šírením infekčného ochorenia spôsobovaného vírusom COVID-19, známeho ako koronavírus, sprístupňujeme nasledovné dokumenty:

Aktualizácia 25.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/277512020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2733/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2732/2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/273112020Aktualizácia 19.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - piata aktualizácia č. OE/791/86125/2020


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18.03.2020

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.


Informácia ZMOS

Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu (SARS – CoV – 2)

Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, ale aj priamym kontaktom.

Z tohto dôvodu je dôležité dodržať:

Z hľadiska taktiky nasadenia hasičských jednotiek pri zásahu spočíva ochrana životov a zdravia hasičov pred nebezpečenstvom vírusov a baktérií v týchto zásadách:

a) vyhodnocovanie rizík a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zodpovedajúcich úrovni vyskytujúceho sa rizika vo vzťahu kvapôčkovým nákazám, ku ktorým patrí aj COVID – 19
1) tvárové rúško,

2) respirátory s označením FFP2 alebo novšie (FFP3)[1],

3) ochranné okuliare alebo štít (ochrana zraku),

4) jednorazové chirurgické rukavice

5) môže byť použitá celotelová ochrana (jednorazový ochranný oblek)

Ako postupovať pri zásahu:

1) Cielene sa pýtať, či osoba nebola v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID – 19.

2) Cielene sa pýtať, či osoba nemá akútnu infekciu dýchacích ciest (kašeľ, horúčka dýchavičnosť).

3) Pri každom pacientovi s respiračným ochorením – cielene sa pýtať na cestovateľskú anamnézu ihneď po príchode na miesto udalosti.

4) Informovať príslušné Krajské operačné stredisko, ktoré sa spojí s krajským hygienikom. Jeho pokyny je každý člen povinný splniť. Údaje budú pozostávať z toho ako dezinfikovať, aké protiepidemiologické postupy má posádka urobiť a či je nutná karanténa.

5) Dodržiavať bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze.

6) Ak je potrebné, poskytneme pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny – tvárové rúško, papierové vreckovky a zabezpečíme ich bezpečnú likvidáciu.

7) Izolujeme pacienta od ostatných účastníkov udalosti a zasahujúcich príslušníkov IZS SR.

8) Vždy po zásahu vykonať dezinfekciu zasahujúcich hasičov ako i použitých vecných a technických prostriedkov prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.

[1] Pred zakúpením respirátora sa uistite, že má certifikačnú značku CE, ktorá označuje zhodu s normami EÚ v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

zdroj: dposr.skOsoby s vyšším rizikom


Čo robiť ak ste chorí

Aktualizované: 18.03.2020Aktuálne informácie:

Koronavírus a pracovné právo

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa. Informácia je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/koronavirus-a-pracovne-pravo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období

            Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti nasledovné https://www.zmos.sk/rokovanie-zastupitelstiev-v-aktualnom-obdobi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie pre obce s prítomnosťou marginalizovaných komunít
Minulý týždeň MRK v spolupráci s odborníkmi a neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú rómskym komunitám, pripravili analýzu situácie a návrhy riešení, zameraných na obmedzenie šírenia sa koronavírusu v marginalizovaných komunitách. Viac informácií TU https://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=dolezite-informacie

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt
                Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.  Viac informácií nájdete TU https://www.zmos.sk/slovenska-posta-prijala-zasadne-kroky-na-obmedzenie-navstev-post--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy - odporúčanie pre samosprávu
                V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorým bola na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia sa mestám a obciam odporúča následovné, ktoré je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/postup-pri-zabezpecovani-preneseneho-vykonu-statnej-spravy-odporucanie-pre-samospravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania. Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete TU https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska

Aktualizované: 18.03.2020


Informácia ZMOS:

- chcem Vás informovať, že sme požiadali o usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Ďalej posielam oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou https://www.zmos.sk/oznamenie-pre-poskytovatelov-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-podmienenych-odkazanostou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/koronavirus-a-gdpr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zároveň Vás chcem informovať o kampani, ktorá sa týka osvety vo vzťahu k noseniu rúška. V prílohe Vám posielam obrázky kampane #ruskoniejehanba https://www.zmos.sk/-ruskoniejehanba--oznam/mid/405616/.html#m_405616 a #rukarukumyje https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616 info od pána primára Milana Kulkovského, ktorá v pozitívnom prístupe motivuje ľudí k tomu, aby nosili rúško. Možno bude aj z Vašej strany dobré využiť obrázky na web stránke, alebo na sociálnych sieťach, nakoľko sa stáva súčasťou informačnej a teda aj preventívnej kampane. Posielame tiež informáciu k prevencii, ktorú by bolo vhodné priblížiť obyvateľom cez web stránky, sociálne siete a využitím obecného rozhlasu. Infrmáciu sme spracovali s lekármi, ktorí sa mimoriadne angažujú v boji s koronavírusom a je tiež v maďarskom jazyku. Nájdete ju na tomto linku https://www.zmos.sk/dajme-vediet-ze-prevencia-ma-vyznam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Aktuálne prijaté Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od včerajšieho popoludnia nájdete na tomto linku http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

              Tiež si Vás dovolím informovať o tom, že doposiaľ sme neobdržali jasnú informáciu o distribúcii rúšok, dovolím si na Vás apelovať, aby ste v rámci svojich možností propagovali domácu výrobu ochranných rúšok a ich distribúciu k seniorom, osamelým, telesne postihnutým. K ľuďom, ktorí v týchto neľahkých časoch viac ako inokedy potrebujú, aby sme na nich mysleli. Máme informácie o tom, ako niektoré samosprávy začínajú orientovať svoje aktivity na zabezpečenie donášky potravín pre určité skupiny obyvateľov. Ak budete mať informáciu o takýchto samosprávach, prosím dajte mi vedieť, aby sme to dokázali šíriť aj prostredníctvom facebooku ZMOS, nech je to inšpirácia pre ostatné samosprávy.

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD.

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 

Združenie miest a obcí Slovenska

Zverejnené: 17.03.2020


Aktualizácia zo dňa 17.03.2020

- Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Aktualizácia zo dňa 16.03.2020

- Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény - usmernenie

- Opatrenie Uradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia č. OLP1259512020

- Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2576/2020

- Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2567/2020

UPOZORNENIE: Všetky doteraz vydané usmernenia zostávajú naďalej v platnosti!!!V súvislosti s šírením infekčného ochorenia spôsobovaného vírusom COVID-19, známeho ako koronavírus, sprístupňujeme nasledovné dokumenty:

- Verejná vyhláška - rozhodnutie

- Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí

- Usmernenie - aktualizácia č. 2

- Usmernenie hlavného hygienika SR

- RÚVZ Trebišov - informácie

- Mimoriadne ifnormácie - ZMOS

Aktualizované: 11.03.2020


1. Usmernenie o uplatňovaní preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike

2. Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s nariadením opatrení vo vzťahu k šíreniu koronavírusu

Zverejnené: 09.03.2020

Zoznam aktualít

Zmena cien vody a oznámenie vykonávania odpočtovZmena cien vody a oznámenie vykonávania odpočtov
Invázne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhyInvázne druhy - hrozba pre naše pôvodné druhy
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a ver. kanalizáciíOznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a ver. kanalizácií
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. etapaIntegrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov - IV. etapa
Výzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. KucanyVýzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. Kucany
Výzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. SirníkVýzva na predkladanie CP - pozemky obce Sirník v k. ú. Sirník
Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19
Zber elektroodpadu - 29.04.2020Zber elektroodpadu - 29.04.2020
Obecné zastupiteľstvo - 23.04.2020Obecné zastupiteľstvo - 23.04.2020
Integrované zar. na nakl. s odpadmi - IV. etapaIntegrované zar. na nakl. s odpadmi - IV. etapa
1 2 ... 18 [>]

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: