• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška - Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník

Rozhodnutie Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP, ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008, č. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 zo dňa 18.02.2009, č. 8810-37387/2011/ Mil/570050207/Z3 zo dňa 27.12.2011, č. 4482-27921/2016/Val/570050207/Z4 zo dňa 07.09.2016, č. 7382-3771/2016/Val,Wit/570050207/Z5 zo dňa 19.12.2016, č. 6318-32612/ 2017/Bre/570050207/KR-Z5 zo dňa 19.10.2017 a č. 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6 zo dňa 12.10.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke: Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, 076 03 Sirník prevádzkovateľovi:

REMKO Sirník s.r.o., so sídlom Rastislavova 98, 043 46  Košice, IČO: 36 573 345.

Predmetné rozhodnutie je zverejnené TU.Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“, prevádzkovateľovi Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov v. z. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice a stavebníkovi REMKO Sírnik s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice - verejná vyhláška

Pre zobrazenie verejnej vyhlášky kliknite sem.

Stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom

Identifikačné údaje:

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník

Prevádzkovateľ: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov

IČO: 31257526

Zdôvodnenie žiadosti:

Účelom uskutočnenia navrhovanej zmeny integrovaného povolenia prevádzky „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“ je povolenie realizácie stavebného objektu SO 019 Rekultivácia po ukončení prevádzky daného zariadenia.

Predmet projektu: výstavba stavebného objektu SO 019 – Rekultivácia

Zatriedenie skládky podľa § 2 ods. (1) Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z.:

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Plocha skládky:

 • I. etapa – prevádzkovaná časť:                                                              14 142,80 m2
 • II. etapa plocha skládky (v osi deliacej hrádze a obvodovej hrádze):            9 210 m2
 • III. etapa plocha skládky (v osi deliacej hrádze a obvodovej hrádze):           8 810 m2

Kapacitné údaje

            Kapacita skládky celkom:                                                                  422 600,00 m3

            Kapacita I. etapy (prevádzkovaná):                                                      205 987,00 m3

            Kapacita priestorov II. etapy skládky:                                                  109 530,00 m3

            Kapacita priestorov III. etapy skládky:                                                 106 929,00 m3

Orientačné ročné množstvo odpadov:                                                               30 000 (v tonách/rok)

            Predpokladané množstvo odpadov:                                                      25 000 m3/rok

            Predpokladaná doba zavážania odpadom (25 000 m3.rok-1):                  cca 6,7 roka

Teleso skládky:

Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky:                                                 123,49-123,99 m.n.m

Maximálna navrhovaná kóta skládky po uzavretí a rekultivácii:                       125,00-125,50 m.n.m.

Maximálna navrhovaná výška telesa odpadu:                                                cca 17 m

            Najnižšia kóta dna skládky v II. aj III. etape:                                     98,00 m.n.m.

                   (niveleta drenážneho potrubia = úroveň fólie: 98,00 m.n.m.)

            Sklon svahov dna skládky:                                                              1:2,5

            Orientačná výška návrhu skládky nad terénom:                                 cca 15 m

            Akumulačná nádrž (ďalej len „AN“):

            AN je vybudovaná v I. etape – akumulačný objem priesakových kvapalín:   600 m3

Stručný popis stavby

Predmetom riešenia stavebného objektu SO-019 Rekultivácia, je riešenie uzavretia a následnej rekultivácie povrchu telesa skládky odpadov na nie nebezpečný odpad v rozsahu I., II. a III. etapy. Teleso skládky sa upraví do tvaru a sklonov podľa projektovej dokumentácie a po dosiahnutí výšky zavezenia odpadu podľa PD sa povrch upraví, zhutní a zhotovia sa uzatváracie a rekultivačné vrstvy skládky.

Postup uzatvárania, rekultivácie skládky odpadov a následná starostlivosť je určená § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z., o skládkovaní odpadov a o dočasnom uložení kovovej ortuti.

Požadovaná konečná úprava územia:

 • rekultivácia pre parkové účely (STN 83 81 04 Skládkovanie odpadov – uzavretie a rekultivácia skládok).

Navrhovaný typ povrchu: trvalý trávnatý porast – parkový trávnik.

Predmetný stavebný objekt rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia pred negatívnymi účinkami odpadov, uložených v izolovaných skládkovacích priestoroch. Návrh riešenia objektu pozostáva z nasledovných činností:

 • Návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu
 • Uzavretie povrchu skládky I., II. a III. etapy
 • Návrh rekultivácie a vegetačného krytu skládky

     Objektová skladba je použitá podľa vydaného stavebného povolenia stavby a podľa rozsahu prác uvedených v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie:

     SO-019 Rekultivácia

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu Rekonštrukcia chodníkov v obci SirníkVerejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník
Preladenie antényPreladenie antény
Detský deňDetský deň
XVII. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení jedál z divinyXVII. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení jedál z diviny
Postrek proti komáromPostrek proti komárom
Oznam - prerušenie distribúcie elektriny jún 2019Oznam - prerušenie distribúcie elektriny jún 2019
Miestne občianske poriadkové služby v obci SirníkMiestne občianske poriadkové služby v obci Sirník
Návrh záverečného účtu za rok 2018Návrh záverečného účtu za rok 2018
Voľby do Európskeho parlamentuVoľby do Európskeho parlamentu
Oznam - nestránkový deň - OR PZ - TrebišovOznam - nestránkový deň - OR PZ - Trebišov
1 2 ... 14 [>]

Fotogaléria:

Dátové centrum:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Reklama:

Správy SME: