• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
26-062020 nájom pozemkov v k. ú. Kucany o výmere 361539 m2 Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
25-062020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7192.60 €
24-062020 poskytnutie peňažných prostriedkov do celkovej výšky úveru za účelom financovania oprávnených nákladov projektu: Obecná komunitná budova Všeobecná úverová banka , a. s.
126381.46 €
23-062020 pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy - s. č. 153 Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
22-062020 pozemky v k. ú. Sirník o výmere 131011,5 m2 Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
21-062020 poskytnutie fin. prostr. na prevádzku sociálnej služby Obec Sirník - poskytovateľ
360.00 €
20-052020 vytvorenie webstránky, domény, webhostingu, doplnenie štruktúry podľa starej webstránky webex.digital s.r.o.
0.00 €
19-052020 pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
18-052020 Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník Attila Lengyel L-STAV
131823.00 €
17-052020 kúpa pozemku k zbernému dvoru Katarína Demesová a Tibor Demes
500.00 €
16-032020 vyhotovenie sociálneho posudku k žiadosti na sociálnu službu PhDr. Darina Macová
30.00 €
15-032020 vyhotovenie lekárskeho posudku k žiadosti na sociálnu službu MUDr. Jela Machová
30.00 €
032020-1 nájom hrobového miesta č. 202 Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
14-032020 zriadenie odberného miesta, nainštalovanie meracích zariadení meranie spotreby - obecná komunitná budova s. č. 153 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
13-032020 vykonávanie kalendárového zberu KO Obec Sirník
0.00 €
12-032020 zmena niektorých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001751 Ministerstvo vnútra SR
129384.50 €
11-102019 vystúpenie FS Žipovčan na akcii Deň úcty k starším Obec Nižný Žipov, Folklórna skupina Žipovčan
100.00 €
10-022020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
11271.06 €
9-022020 zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000068801C Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
8-022020 úprava zmluvných podmienok NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
7-022020 vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb webex.digital s.r.o.
144.00 €
6-012020 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
5-022020 vytvorenie podmienok pre aktívnu spoluprácu medzi zmluvnými stranami Geopark Zemplín, Občianske združenie
0.00 €
4-012020 zmluva o spolupráci v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
3-012020 záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa Obec Sirník - poskytovateľ
130.00 €
2-012020 zber použitého šatstva z poskytnutého kontajnera Obec Sirník
120.00 €
1-012020 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, úprava práv a povinností účastníkov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
69-122019 darovanie finančných prostriedkov na špeciálnu liečbu Obec Sirník
50.00 €
68-122019 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - MŠ CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
67-122019 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
66-122019 pozemok parc. č. 2004 registra E - TTP, LV č. 707 - výmera 0,5 m2 Obec Sirník -prenajímateľ
30.00 €
65-122019 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov - Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
6393.87 €
64-122019 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2018, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 582/2004 Z. z.. UCTOAUDIT s. r. o.
960.00 €
63-112019 zhotovenie spevnených plôch k zákazke "Mládežnícky fitness areál" Stavoservis s.r.o.
32540.60 €
62-112019 Havarijné poistenie - náves VHN15-1425 - TV724YH Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
86.65 €
61-112019 Havarijné poistenie - traktor Kubota BX231 - TV725YH Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
238.36 €
60-112019 Povinné zmluvné poistenie pre traktor Kubota BX231 - TV725YH Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
43.95 €
59-112019 Povinné zmluvné poistenie pre náves VHN15-1425 - TV724YH Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
27.58 €
58-102019 poistenie majetku - Zberný dvor pri OcÚ a kontajnery v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník" Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
283.54 €
57-102019 balík služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
56-102019 balík služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
55-102019 balík služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
54-102019 vystúpenie na podujatí "Mesiac úcty k starším" Hudobná skupina Kmotrovci
150.00 €
53-082019 zmena miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
3325.90 €
52-082019 doplnenie čísla účtu do dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
51-092019 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu Obecná komunitná budova Pôdohospodárska platobná agentúra
126381.46 €
50-102019 poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom Disig, a. s.
0.00 €
49-102019 zhotovenie diela "Fitness areál SO04 Altánok" DREVO-MATT, s. r. o.
16124.46 €
48-072019 nájom pozemku parc. KN C 4/5, na ktorom sa čiastočne nachádza stavba Zberného dvora Katarína Demesová a Tibor Demes
0.00 €
47-082019 úrazové poistenie UoZ v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyni Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
12.00 €
46-092019 úrazové poistenie pre zamestnancov a žiakov ZŠ a MŠ Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
25.52 €
45-092019 poistenie zodpovednosti za škodu - MŠ Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
35.65 €
44-092019 poistenie zodpovednosti za škodu - ZŠ Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
89.11 €
43-092019 Dodávka potravín pre školskú jedáleň RYBA Košice spol. s r. o.
0.00 €
42-092019 Poskytnutie služieb externého manažmentu pre projekt "Miestne občianske poriadkové služby v obci Sirník" Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
13050.00 €
41-082019 poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre UoZ v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7110.94 €
40-092019 dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ HOOK, s. r. o.
0.00 €
39-092019 Rámcová dohoda na priebežnú dodávku zeleniny pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
0.00 €
38-092019 Priebežné dodávanie potravín do školskej jedálne Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
37-082019 poskytovanie služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov Združenie VIDIEK
950.00 €
36-092019 zmena konajúceho spolupracujúceho subjektu Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
35-08-2019 dodávanie tovaru špecifikovaného v Prílohe č. 1 ku kúpnej zmluve Obec Sirník
0.00 €
34-082019 každoročne nestranné zistenie stavu ihrísk - hlavná ročná kontrola ihriska vrátanie vydania protokolu EKOTEC. spol. s r. o.
0.00 €
33-082019 dodávanie tovaru špecifikovaného v dodatku č. 1 zmluvy Obec Sirník
0.00 €
32-072019 zriadenie vecného bremena in rem k Zaťaženým pozemkom v prospech každodobého vlastníka Nehnuteľností oprávneného z vecného bremena Obec Sirník - povinná z vec. bremena
0.00 €
31-072019 zabezpečenie praktického vyučovania formou priebežnej odbornej praxe Obec Sirník
0.00 €
30-072019 dodávka strojov s technickou špecifikáciou podľa prílohy č. 1 Marián Šupa
34598.40 €
072019-1 nájom hrobového miesta č. 108 Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
29-062019 aktivácia účastníckeho programu a kúpa zariadenia Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
28-072019 Dodávka programového vybavenia IFOsoft s. r. o.
84.00 €
27-062019 Predlženie platnosti zmluvy o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
26-062019 zhotovenie diela "Park oddychu a športu" PLAYSYSTEM s. r o.
6711.46 €
25-052019 Poskytnutie finančného príspevku prijímateľovi z rozpočtu obce Obec Sirník
1900.00 €
24-052019 úprava práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom NFP na projekt Miestne občianske poriadkové služby v obci Sirník Ministerstvo vnútra SR
98762.56 €
23-042019 riadenie projektu-externý manažment pre projekt Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník ESSET SK s.r.o.
3920.00 €
22-042019 prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
21-042019 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie: Slovenský pohár v motokroste Obec Sirník - poskytovateľ
2000.00 €
20-032019 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prev. nákladov chráneného pracoviska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
3325.88 €
19-032019 prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Obec Sirník -prenajímateľ
1.00 €
18-032019 servis záhradnej techniky a elektrického náradia, dodávka potrebných náhradných dielov vrátane spotrebného materiálu a dodávka novej záhr. techniky a el. náradia STAKO servis, s. r. o.
0.00 €
17-032019 zmena spôsobu fakturácie PLAYSYSTEM s. r. o.
0.00 €
16-032019 realizácia diela Materská škola - zábradlie na schody a zábradlie pre imobilných Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý
2534.00 €
15-032019 uskutočnenie stavebných prác uvedených v rozpočte Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý
4666.00 €
14-032019 úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
13-032019 príloha č. 1 zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu žiadosti sa nahrádza novým znením Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
12-022019 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. prípevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
12631.32 €
11-022019 zabezpečenie Externého riadenia projektu zo strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
3815.00 €
10-022019 kúpa pozemkov pod chodníky Vlastníci pozemkov - chodníky
0.00 €
9-022019 doplnenie článku VI. kúpnej zmluvy FEREX, s.r.o.
0.00 €
8-022019 zabezpečiť zber, odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu, zabezpečenie zberných nádob na triedený zber KOSIT a. s.
0.00 €
7-022019 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov
186.00 €
6-022019 zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z VKK KOSIT a. s.
0.00 €
5-012019 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom v obci Sirník Obec Sirník
0.00 €
012019-1 nájom hrobového miesta č. 160 Obec Sirník
14.00 €
4-012019 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Sirník
0.00 €
3-012019 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Vlastníci pozemkov - chodníky
0.00 €
2-012019 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
1-012019 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, úprava práv a povinností účastníkov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
49-122018 zber a zneškodňovanie BRO CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
48-122018 zber a zneškodňovanie BRO CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
47-122018 činnosť stavebného dozoru nad stavbou Stavebné práce Zberný dvor v rámci projektu Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Anna Oláhová
1500.00 €
122018-1 nájom hrobového miesta č. 112a Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
46-112018 zhotovenie diela Výstavba detského ihriska v obci Sirník PLAYSYSTEM s. r o.
11871.40 €
45-112018 audit účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie výročnej správy za rok 2017, preverenie súladu hospodárenia obce so zák. č. 583/2004 UCTOAUDIT s. r. o.
960.00 €
44-112018 vybudovanie mládežníckeho fitnessparku ENERCOM s.r.o.
15061.85 €
43-112018 poskytnutie fin. prostr. na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality Park oddychu a športu Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
5000.00 €
42-102018 poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
41-112018 zrušenie odberného miesta na s.č. 75 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
40-102018 hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" FS Kysčanka
100.00 €
39-102018 hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" Hudobná skupina Kmotrovci
150.00 €
38-102018 kúpa pozemkov pod chodníky Bc.Magdaléna Čellárová
17.82 €
37-102018 zabezpečenie externého riadenia projektu zo strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
3800.00 €
36-102018 kúpa nehnuteľností evid. na LV č. 33 Obec Sirník
17600.00 €
35-102018 kúpa pozemkov pod chodníky Vlastníci pozemkov bez trv. pobytu - chodníky
840.01 €
34-102018 vykonanie diela - stavby: Stavebné práce Zberný dvor OPL s.r.o.
85661.75 €
33-092018 úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
32-102018 dodanie tovaru - veľkoobjemový kontajner - 4 ks, kontajner 1100 l - 7 ks FEREX, s.r.o.
6315.60 €
102018-1 nájom hrob. miesta - zmena nájomcu Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
31-092018 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 - výstavba detských ihrísk Úrad vlády Slovenskej republiky
8500.00 €
30-092018 čestné vyhlásenie HOOK, s. r. o.
0.00 €
29-092018 kúpa pozemkov pod chodníky Agro - Land SK. s. r. o.
175.50 €
28-092018 kúpa pozemkov pod chodníky Mgr. Mária Kiraľvargová
4.13 €
27-092018 sprostredkovanie umeleckého výkonu Magyar Dal és Operettért Egyesület
500.00 €
26-082018 Rekonštrukcia domu smútku EUREX, s. r. o.
0.00 €
25-092018 úrazové skupinové poistenie - ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
78.88 €
24-082018 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice a poskytovanie služieb Bezkriedy Plus Komensky, s. r. o.
0.00 €
23-082018 hygienická maľba domu smútku a vedľajších miestností podľa cenovej ponuky Karol Hangyák
1471.40 €
072018-1 nájom hrobových miest č. 15 a č. 16 Obec Sirník - poskytovateľ
28.00 €
062018-5 nájom hrob. miesta č. 10 Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
22-062018 vytvorenie slovesného diela Dejiny Sirníka Jana Hakošová
1400.00 €
21-062018 úprava práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na projekt Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Ministerstvo vnútra SR
139916.94 €
15-052018 rekonštrukcia domu smútku EUREX, s. r. o.
19078.44 €
20-052018 úprava práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby, zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou os. úd., vrátane povi. zodpovednej osoby MAHUT Group s.r.o.
0.00 €
19-052018 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
5000.00 €
18-052018 vytvorenie diela a udelenie licencie na jeho používanie Juraj Horváth, Mgr.
1900.00 €
17-052018 prevzatie záväzku AGRO JOSA s. r. o.
0.00 €
16-052018 prevzatie záväzku Jana Dobranská
0.00 €
052018-4 nájom hr. miesta č. 115 Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
052018-3 nájom hr. miesta č. 116 Obec Sirník -prenajímateľ
20.00 €
052018-2 nájom hrobového miesta č. 77a Obec Sirník -prenajímateľ
14.00 €
052018-1 zrušenie ustanovení nájomnej zmluvy o nájme hr. miesta - týkajúce sa hr. miest 115 a 116 Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
14-032018 úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prev. nákl. CHP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
3126.44 €
13-042018 program BIZNIS - zľava vo výške 24% s dobou viazanosti tri roky Východoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
12-042018 Prevencia kriminality v obci Sirník - Detské ihrisko PLAYSYSTEM s. r o.
14747.76 €
11-042018 Prístrešok k budove Materskej školy Sirník DREVO-MATT, s. r. o.
2496.00 €
10-032018 priebežné dodávanie stavebného materiálu Jaroslav Dobranský - Stolárstvo
0.00 €
9-032018 uznanie dlhu a dohoda o splátkach Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
8-032018 vývoz obsahu žúmp MARTINA Kačo Arpád
0.00 €
7-022018 úprava a doplnenie niekt. ustanovení Zmluvy NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
6-022018 priebežné dodávanie kancelárskych, školských potrieb, tonerov a servis výpočtovej techniky SECOMP s. r. o. Trebišov
0.00 €
5-022018 priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
4-022018 uskutočnenie stavebných prác uvedených v rozpočte Karol Hangyák
5899.39 €
3-012018 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Sirník - poskytovateľ
195.00 €
2-012018 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
1-012018 poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa Lungo Mare, s. r. o.
600.00 €
63-122017 pozemky registra C KN v k. ú. Sirník Občania obce Sirník - trvalý pobyt
0.00 €
62-122017 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o. z.
1450.00 €
61-122017 poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality - Detské ihrisko Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
10000.00 €
60-122017 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
59-122017 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
58-122017 Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely Obec Sirník
0.00 €
57-122017 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
25.07 €
56-112017 pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
55-122017 MŠ - rekonštrukcia MARKAM - Martin Šimko
3517.42 €
54-122017 dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - správa registratúry IFOsoft s. r. o.
23.76 €
53-122017 audit účtovnej závierkyk 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách úz. samosprávy UCTOAUDIT s. r. o.
600.00 €
52-112017 zmena obsahu Zmluvy z dôvodu zmeny právnej úpravy HOOK, s. r. o.
0.00 €
51-112017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Cesta na trh práce - Aktivita č. 3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
21351.63 €
50-112017 zhotovenie diela - stavby Obecná komunitná budova NOVICOM, s. r. o.
129968.54 €
49-112017 vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Združenie VIDIEK
950.00 €
48-112017 zriadenie nového odberného miesta Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
47-112017 4 ks panelov s vyobrazením vojakov Mgr. Juraj Horváth
336.00 €
46-102017 balík služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
45-102017 balík služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
44-10/2017 hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" Miroslav Sýkora DIS.art
338.60 €
102017 nájom hrobového miesta Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
43-062017 PZP - príves Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
24.44 €
42-102017 pozemky registra C KN evidované na katastrálnej mape a parcely E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u predávajúceho Obec Sirník
0.00 €
41-092017 úrazové poistenie variant "A" Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
74.24 €
092017 nájom hrobového miesta č. 175 Obec Sirník
20.00 €
40-092017 odber zemného plynu Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice
0.00 €
39-092017 predlženie platnosti akciového balíka služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
38-082017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
6228.82 €
37-082017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24468.84 €
36-082017 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie - Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v Obci Sirník Environmenátlny fond
78959.00 €
35-082017 dodávka vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
34-082017 Vypracovanie žiadosti o NFP SUNFLOWER AMPL, s. r. o.
4000.00 €
33-072017 nájom nehnuteľnosti - pozemku na vybudovanie stojiska kontajnerov na komunálny odpad Rudolf Rostáš a Oľga Rostášová
0.00 €
32-082017 upresnenie podmienok Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
31-072017 zhotovenie diela s názvom "Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v obci Sirník NOVICOM, s. r. o.
82011.84 €
30-062017 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
40.80 €
29-062017 úprava podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí odpory z fondu formou dotácie Environmenátlny fond
80000.00 €
06-2017 nájom hrobového miesta č. 177 Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
28-062017 osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
27-06-2017 osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
26-06-2017 osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
25-062017 osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
24-062017 Zmena počtu TP na, ktorých IA MPSVR SR poskytuje finančné prostriedky a počet TP na 1 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
06-2017 nájom hrobových miest č. 97,98, 151, 152 Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
23-052017 poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis EZS Real Scurity, s. r. o.
0.00 €
22-052017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
21-032017 jedna kmeňová trieda v priestoroch ZŠ Sirník - rez týždenne v rozsahu 45 minút Obec Sirník, zriaďovateľ ZŠ v Sirníku - prenajímateľ
0.00 €
20-052017 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
19-052017 Traktor na komunálne účely Marko MT, s. r. o.
83000.00 €
05-2017 nájom hrobového miesta Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
18-042017 kompostéry JRK Slovensko s. r. o
12799.90 €
17-042017 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Sirník - poskytovateľ
200.00 €
16-032017 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
13.28 €
15-032017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
14-042017 predlženie doby nájmu Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
13-03-2017 jedna kmeňová trieda v priestoroch MŠ Sirník raz týždenne v rozsahu 45 minút Obec Sirník, zriaďovateľ MŠ v Sirníku - prenajímateľ
0.00 €
12-032017 jedna kmeňová trieda v priestoroch ZŠ Sirník - dvakrát týždenne v rozsahu 45 minút Obec Sirník, zriaďovateľ ZŠ v Sirníku - prenajímateľ
0.00 €
11-022017 sponzorský dar do tomboly na obecnom plese Agropotravinárske družstvo Malčice
0.00 €
10-032017 poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality - Mládežnícky fitness park - 2. etapa Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
18000.00 €
9-022017 doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
8-022017 doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
7-022017 doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
6-032017 bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej dohody Michal Baran - MIK
0.00 €
5-022017 nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 33 JUDr. Tomáš Illeš
17400.00 €
4-022017 rozviazanie zmluvy Obec Sirník
0.00 €
3-022017 rozviazanie zmluvy Obec Sirník
0.00 €
2-012017 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Sirník - poskytovateľ
195.00 €
1-012017 dohoda strán o zmene účastníckeho programu a predaji zariadenia Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
46-122016 zber (odvoz) a likvidácia odpadu v určených nádobách zhotoviteľom Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
45-122016 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy UCTOAUDIT s. r. o.
0.00 €
44-122016 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
43-092016 výkon stavebného dozoru Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice
0.00 €
42-112016 doplnenie zmluvy Obec Sirník -prenajímateľ
0.00 €
41-102016 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
6.64 €
40-102016 vykonávanie odborného autorského dohľad počas realizácie stavby: Vodozádržný systém v obci Sirník Ing. Emil Beľo AQUA
1300.00 €
39-102016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
38-112016 pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
37-102016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú čiinnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
36-072016 uznanie dlhu a dohoda o splátkach Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
35-092016 - 5190026874 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
53.12 €
34-102016 zmeny a doplnenie Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
33-092016 - 4801900388 úrazové poistenie variant "A" Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
32-092016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku a zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
31-102016 uskutočnenie stavby Materská škola - rekonštrukcia a prístavba MARKAM - Martin Šimko
65998.73 €
30-092016 kompletná dodávka a realizácia stavebných prác - Vodozádržný systém v obci Sirník B L S com. s. r. o.
305504.53 €
08-2016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
29-092016 ukončenie Zmluvy o dielo č. 8/2015 ku dňu 16.09.2016 SUNFLOWER AMPL, s. r. o.
0.00 €
28-092016 bezodplatný odber odpadov na zhodnotenie Obec Sirník
0.00 €
27-082016 elektrická NN prípojka pre napojenie rodinného domu - unimobunky Vladimír Vaško
1976.10 €
05-2016 prenájom hrobového miesta č. 201 Obec Sirník
20.00 €
26-062016 poskytovanie služieb - zber, preprava a spracovanie elektroodpadu, batérií a akumulátorov a vybraných prúdov odpadu podľa prílohy č. 1 a č. 2 H+EKO, spol. s r. o. Košice
0.00 €
25-082016 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 279, parc. č. 293 o výmere 47m2 Obec Sirník
70.50 €
24-072016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7788.15 €
23-062016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
22-042016 vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Slovgram
0.00 €
21-062016 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
20-032016 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kvetoslava Mojžišová
0.00 €
19-052016 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Sirník
1000.00 €
18-052016 poskytnutie dotácie Obec Sirník - poskytovateľ
1820.00 €
17-052016 nájom obytnej unimobunky Obec Sirník
28.00 €
16-032016 vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán SGS-Consulting, s. r. o.
0.00 €
15-042016 oceľová záhradná chatka Martin Kaduk
1356.00 €
14-032016 dodávka programového vybavenia IFOsoft s. r. o.
0.00 €
13-032016 zmena ustanovení dohody č. 73/2015/§54 - ŠnZ - zmeny vo financovaní Národného projektu Šanca na zamestnanie" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
12-032016 zmena ustanoôvení dohody č. 9/2015/§54 - ŠnZ - zmeny vo financovaní Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
11-042016 dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
0.00 €
10-032016 zmena článkov a odsekov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
9-032016 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a Spolupracujúcim subjektom - implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v rámci OP Ľudské zdroje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
8-032016 poskytnutie dotácie Obec Sirník - poskytovateľ
2930.00 €
03-2016 nájom hrobového miesta č. 132A Obec Sirník -prenajímateľ
4.00 €
7-022016 záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia podľa tejto zmluvy a právo používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
6-022016 bezodplatné poskytnutie tovaru - 693 ks drevených paliet na humanitárne účely Slovenská republika - Colný úrad Michalovce - Odovzdávajúci
0.00 €
5-022016 bezodplatné užívanie DHM štátu Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR - požičiavateľ
0.00 €
4-012016 pozemky registra E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u konkrétnych predávajúcich Predávajúci - Kúpna zmluva
0.00 €
3-012016 - 8000731215 záväzok dodávateľa nainštalovať na budúce odberné miesto meracie zariadenie na meranie spotreby zem. plynu SPP - distribúcia, a. s.
0.00 €
2-012016 ukončenie Zmluvy o dielo č. Z2016293 uzavretej automatizovaným systémom EKS na predmet zákazky Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Sirník Mess-Exx, s. r. o.
0.00 €
1-012016 zber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
68-122015 zabezpečenie poskytovania terénnej sociálnej služby - opatrovateľskej služby Arcidiecézna charita Košice
321.60 €
67-122015 zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník" Ing. Ladislav Valiska - Timečko
3589.00 €
66-122015 zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Obecná komunitná budova" APRO, s. r. o. Trebišov
6681.00 €
65-122015 audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 UCTOAUDIT s. r. o.
600.00 €
64-122015 predaj KZ Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
63-122015 predaj KZ Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
62-122015 predaj KZ Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
61-122015 verejná telefónna služba - biznis linka 200 Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
60-122015 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK, a. s.
0.00 €
59-11-2015 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu ŠnZ Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
24.00 €
58-112015 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu ŠnZ na dobu určitú od 01.12.2015 do 30.06.2015 Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
228.00 €
57-112015 vypracovanie žiadosti o NFP SUNFLOWER AMPL, s. r. o.
2000.00 €
56-112015 zriadenie vecného bremena Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia Úradu vlády SR
0.00 €
55-112015 pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
54-112015 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa § 54 v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
53-102015 poskytnutie dotácie za účelom spolufinancovania projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Environmenátlny fond
31082.00 €
52-082015 prenájom skladových priestorov objektu súp. č. 153 pre účely projektu Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Obec Sirník -prenajímateľ
8697.00 €
51-112015 zabezpečenie procesu verejného obstarávania a činnosti s ním spojených na predmet zákazky Vodozádržný systém v obci Sirník EUNEXT s. r. o.
990.00 €
50.102015 príprava a vypracovanie PHSR obce Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
700.00 €
49-102015 poistenie majetku - Digitálny kamerový systém Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
496.59 €
48-102015 vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
47-082015 poskytutie dotácie na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Zvýšenie prevencie kriminality v obci Sirník - Mládežnícky fitness park" Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
9400.00 €
46-102015 poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
45-102015 poskytnutie úveru MAXNETWORK, s. r. o.
119950.00 €
44-102015 poskytovanie technických služieb MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
43-092015 zmena požadovaných komponentov za ekvivalenty s vhodnejšími vlastnosťami MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
42-092015 zmena čísla účtu Zhotoviteľa MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
41-092015 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
476.40 €
40-102015 nájom hrobového miesta č. 88/1 Obec Sirník
20.00 €
39-102015 skupinové poistenie - úrazové poistenie ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
71.92 €
38-092015 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
6.64 €
37-092015 realizácia stavby Mládežnícky fitness park NOVICOM, s. r. o.
35560.99 €
36-102015 zabezpečenie poskytovania terénnej sociálnej služby - opatrovateľskej služby na obdobie 01.11.2015 - 31.12.2015 Obec Sirník - poskytovateľ
329.64 €
35-102015 úprava doby platnosti a účinnosti zmluvy - na dobu určitú do 31.12.2015 Dátové centrum obcí a miest - DEUS
0.00 €
09-2015 nájom hrobového miesta č. 159 na parcele č. 1476 Obec Sirník
4.00 €
34-092015 realizácia stavby: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sirník NOVICOM, s. r. o.
31192.56 €
33-092015 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP zo strany PPA na realizáciu schváleného projektu - Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Pôdohospodárska platobná agentúra
121716.67 €
32-092015 ukončenie Mandátnej zmluvy MZ 011 0-2015 dohodou ku dňu 09.09.2015 eBIZ Procurement, s. r. o.
0.00 €
31-092015 poskytnutie grantu na projekt - Bicykel je kamarát, na ktorom bezpečne jazdím rád Nadácia Volkswagen Slovakia
2440.00 €
09-2015 prenájom hrobového miesta č. 200 Obec Sirník
20.00 €
30-082015 vybudovanie digitálneho kamerového systému MAXNETWORK, s. r. o.
143940.00 €
08-2015 nájom hrobového miesta č. 159 na parcele 1477 Obec Sirník
20.00 €
29-082015 Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
28-082015 Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
27-082015 Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
26-082015 Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
25-072015 externý manažment projektu v rámci výzvy 2015/PRV/37 ALGAIL, s. r. o.
1170.00 €
24-072015 poskytovanie technických služieb MAXNETWORK, s. r. o.
0.00 €
072015 prenájom hrob. miesta č. 46 Obec Sirník
14.00 €
072015 nájom hrobového miesta č 25 na parcele č. 1479 Obec Sirník
20.00 €
23-062015 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Sirník - poskytovateľ
1000.00 €
22-062015 zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník TENDERTEAM, s. r. o.
950.00 €
21-072015 pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník RYBA Košice spol. s r. o.
0.00 €
20-062015 zabezpečenie procesu verejného obstarávania a činnosti s ním spojené eBIZ Procurement, s. r. o.
980.00 €
19-062015 pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
0.00 €
18-062015 pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
17-062015 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2015/2016 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy HOOK, s. r. o.
0.00 €
16-052015 zabezpečenie kurzov pre 2 osoby v rozsahu 100 hodín v rámci projektu "Terénna sociálna práca v obci Sirník NOVA TRAINING, s. r. o.
2988.00 €
15-022015 motorové palivá SLOVNAFT, a. s.
0.00 €
14-032015 úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
13-042015 úprava zmluvných podmienok Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
38233.23 €
12-032015 servis záhradnej techniky a elektrického náradia, dodávka potrebných náhradných dielov vrátane spotrebného materiálu a dodávka novej záhradnej techniky a elektrického náradia STAKO servis, s. r. o.
0.00 €
11-022015 realizácia diela Kamerový systém v obci Sirník FEDEL Ján Fedor
8825.66 €
10-022015 - ZLP-2015-0135/OPIS bezodplatná výpožička výpočtovej techniky - hardvérové a softvérové vybavenie, komunikačné, informačné a elektronické služby Datatrade, s. r. o.
0.00 €
9-022015 odber biologicky rozložiteľných odpadov Obec Sirník
50.00 €
8-022015 realizácia stavby Zateplenie budovy Materskej školy Sirník NOVICOM, s. r. o.
35400.23 €
7-012015 poistenie majetku - Revitalizácia verejných priestranstiev - chodníkov, ciest, altánku v obci Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
513.03 €
6-012015 - 20300497586 verejná telefónna služba - MŠ Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
5-012015-2028600354 verejná telefónna služba - ZŠ Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
4-01-2015 poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa Obec Sirník - poskytovateľ
0.00 €
3-012015 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Obec Sirník
0.00 €
2-012015 traktorová kosačka STAKO servis, s. r. o.
2649.00 €
1-012015 dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy v celkovej výmere 1,65ha Obec Sirník
26.60 €
49-122014 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
61.75 €
48-122014 nájom hrobovéh miesta Obec Sirník
4.00 €
47-122014 vykonávanieniektorých činností pracovnejzdravotnej služby Mária Naďová
0.00 €
46-122014 zmena spôsobu financovania záväzkov vyplývajúcich z uzavretej dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
45-122014 poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém obce Sirník" Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
7000.00 €
44-112014 spolupráca a koordinovanie činnosti v rámci projektových zámerov Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
0.00 €
43-102014 nájom hrobového miesta č. 107 na parcele č. 1476 Obec Sirník
20.00 €
42-102014 vytvorenie webstránky obce, domény,a webhostingu WEBEX MEDIA, s. r. o.
0.00 €
41-102014 poistenie majetku ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
40-102014 poistenie majetku MŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
39-092014 zriadenie stavby: Odstránenie havarijnej situácie na miestnej komunikácii - asfaltovanie komunikácie EUROVIA SK, a. s.
11998.96 €
38-102014 A8019875 mobilný telefón a telekomunikačné služby Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
37-102014 A8019973 mobilný telefón a telekomunikačné služby Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
36-092014 poistenie majetku ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
35-092014 poistenie majetku MŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
0.00 €
34-092014 skupinové poistenie - úrazové poistenie ZŠ, zač. poistenia 19.09.2014, koniec poistenia 31.08.2015 Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
71.92 €
33-082014 poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
4680.00 €
32-082014 pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Anna Bodáková
0.00 €
31-082014 nájom hrobového miesta č. 157 na parcele č. 1476 Obec Sirník
20.00 €
30-082014 nájom hrobového miesta č. 133 na parcele č. 1477 Obec Sirník
20.00 €
29-082014 Oprava ústredného kúrenia MŠ Sirník RAVAR, s. r. o.
3798.32 €
28-082014 Elektroinštalačné práce - MŠ Sirník - kuchyňa a jedáleň ELRO Miroslav Pustai
1337.52 €
27-072014 rozšírenie použitia dotácie Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
26-072014 Technické vybavenie školskej kuchyne a jedálne pri MŠ Sirník MARKAM - Martin Šimko
6723.00 €
25-072014 osvetlenie okolo jazierka na ulici Ondavskej vrátane dovodzu, dodávky a súvisiacich prác Elektroslužby M+S, s. r. o.
4757.02 €
24-072014 priebežné dodávanie stavebného materiálu v čase trvania tejto dohody a to od nadobudnutia účinnosti dohody až do uplynutia jej platnosti Michal Baran - MIK
0.00 €
23-062014 nájom hrobového miesta č. 156 na parcele č. 1476 Obec Sirník
4.00 €
22-062014 priebežné dodávanie spotrebného materiálu pre kosačky a servis záhradnej techniky LAND SERVIS - Ing. Michal Ivaň
0.00 €
21-062014-A7778835 Mobilný internet Klasik, telefón Samsung Galaxy tab 3 7.0 Lite Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
20-062014-A7778907 Mobilný internet Klasik, telefón Samsung Galaxy tab 3 7.0 Lite Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
19-062014 - A7778864 účastnícky program Kengura 30eur, telefón HTC Desire 310 blue Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
18-062014-A7778898 účastnícky program Kengura 30eur, telefón HTC Desire 310 blue Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
17-062014 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2014/2015 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy HOOK, s. r. o.
0.00 €
16-052014 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: Terénna sociálna práca v obci Sirník Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
52014.00 €
15-052014 - UVSR - 8102014 technické vybavenie školskej kuchyne a jedálne pre MŠ Sirník Úrad vlády Slovenskej republiky
7000.00 €
14-032014 vydanie knihy "Čriepky z malotriedky" k-PRINT, s. r. o.
1068.00 €
13-032014 uskutočnenie stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník" M - SILNICE, a. s.
187462.91 €
12-032014 vyhotovenie, dodávka a osadenie pamätnej tabule učiteľom Základnej školy v Sirníku - 1ks Ladislav Matúš M-MARK
1200.00 €
11-032014 výroba, dodávka a osadenie zariadenia ihriska - prístrešok so stolom a lavicami - 3ks, kyvadlová hojdačka - 2ks DREVO-MATT, s. r. o.
2615.00 €
10-032014 priebežné dodávanie spotrebného materiálu pre tlačiarne a servis výpočtovej techniky SECOMP s. r. o. Trebišov
0.00 €
9-032014 priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.00 €
8-032014 priebežné dodávanie kancelárskych a školských potrieb SECOMP s. r. o. Trebišov
0.00 €
7-022014 jednorazová návratná dávka Obec Sirník
600.00 €
6-022014 nájom hrobového miesta č. 142 Obec Sirník
4.00 €
5-022014 - CHKO LA /19/2014 zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
4-012014 zriadenie vecného bremena - právo prechodu peši alebo motorovými vozidlami cez pozemky p. č. 3/2 a 4/1 Obec Sirník - povinná z vec. bremena
0.00 €
3-012014 nájom hrobového miesta č. 112 Obec Sirník
4.00 €
2-012014 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
1-012014 nájom hrobového miesta Obec Sirník
20.00 €
42-122013 komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru, služieb a uskutočňovanie stavieb Lungo Mare, s. r. o.
600.00 €
41-112013 úprava výšky úrokov z omeškania Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
0.00 €
40-112013-0100018281 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
112.03 €
39-102013 - 22299/26110130083 bezodplatný prevod didaktickej techniky v správe poskytovateľa uvedenej v prílohe č. 1 Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
38-112013 predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností v k. ú. Sirník, zapísaných na LV č. 267, LV č. 10, LV č. 618 Obec Sirník
4000.00 €
042013 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie: Rekonštrukcia RD na farnosť Obec Sirník
25000.00 €
36-102013 audit individuálnej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou UCTOAUDIT s. r. o.
600.00 €
35-102013 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3,katalógové číslo 200108, 200125 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
0.00 €
34-102013- 3331165329 úrazové positenie - Základná škola Sirník na obdobie od 10.10.2013 do 31.08.2014 Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
64.96 €
33-082013 činnosť stavebného dozoru nad stavbou "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" Michal Davala
100.00 €
32-082013 údržba fontány Ján Ješo
150.00 €
31-082013 peňažná suma 1000,00€ ako návratná bezúročná pôžička a 1000,00€ ako jednorazová nenávratná dávka v hmotnej núdzi Obec Sirník
2000.00 €
30-082013 - 271231/2013 úprava práv apovinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
29-082013 nájom hrobového miesta č. 153 na parcele č. 1476 Obec Sirník
20.00 €
28-062013 služby verejného obstarávania na vykonanie postupov verejného obstarávania zákaziek v rámci projektu "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník" TENDER-KONZULT, s. r. o.
1800.00 €
27-062013 poskytovanie internetových služieb na portáloch www.kalendar-zemplina.sk a www.info-slovakia.eu, zverejnenie obecnej webstránky s grafickým návrhom v letáku , propagovanie jedného podujatia obce na LED obrazovke vo Veľkých Kapušanoch na 14 dní Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image
120.00 €
26-062013 nájom hrobového miesta č. 170 na parcele č. 1477 Obec Sirník
20.00 €
25-062013 dotácia z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie Slovenský pohár v motokrosse Obec Sirník
1000.00 €
24-062013 prenájom nehnuteľnosti Obec Sirník
0.00 €
23-062013 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s. r. o.
0.00 €
22-052013 predaj mäsa a mäsových výrobkov podľa požiadaviek kupujúceho CIMBAĽÁK, s. r. o.
0.00 €
21-052013 uskutočnenie stavby "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" EUREX, s. r. o.
21946.81 €
20-052013 doplňovanie knižného fondu Obecnej knižnice v Sirníku Zemplínska knižnica Trebišov
100.00 €
19-052013 zmena výšky nájomného a kontaktných osôb Obec Sirník
0.00 €
18-042013 upresnenie údajov o odberných miestach odberateľa Východoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
17-032013 upresnenie údajov týkajúcich sa odberných miest odberateľa Východoslovenská energetika, a. s.
0.00 €
16-032013-0100767151 pripojenie zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
15-032013 poskytovanie právnych služieb JUDr. Dušan Szabó
0.00 €
14-042013 Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100114187 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
13-042013 Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100115302 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
12-042013 Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100115292 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
11-042013 Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.00 €
10-032013 výstavba altánku DREVO-MATT, s. r. o.
2707.00 €
9-032013-č. 3/§ 50j /2013/NP VAOPT SR poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej sitácie podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
8-7/XII/2012-EM služby súvisiace s riadením projektu s názvom: "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
1100.00 €
7-022013 nájom hrobového miesta č. 152 na parcele č. 1476 Obec Sirník
20.00 €
6-022013 poskytnutie sociálnej pôžičky na zabezpečenie pohrebu Obec Sirník
361.00 €
5-022013 realizácia prác - opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Obec Sirník
0.00 €
4-012013 zrušenie časti bodu 8 Zmluvy o dielo zo dňa 10.11.2011 WAMA - Ing. Jozef Marcinko
6698.00 €
3-012013 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu a predaji zariadenia Orange Slovensko, a. s.
0.00 €
2-012013 nájom hrobového miesta č. 154 na parcele č. 1746 Obec Sirník
20.00 €
1-012013-D-MŠ špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia - Gigaset A120 Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
1-012013-D-MŠ zmena a úprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 04857911 Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
1-012013-D-ZŠ špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia - typ Gigaset A 120 Slovak Telekom, a. s.
9.90 €
1-012013-D-ZŠ zmena a úprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 5042104834911 v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
1-012013-D -OcÚ KZ - fotoaparát k TP a ISDN Slovak Telekom, a. s.
1.00 €
1-012013-9905398798 záväzky zmluvných strán Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
122012 nehnuteľností v k.ú. Sirník rodinný dom č.s.140 na par.č.149 a par.č.149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 444m2 zapísané na LV č.718 v celosti pod B2 za nehnuteľností v k. ú. Sirník rodinný dom č.s.153 na par.č.3/1, par.č.3/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 194m2, par.č.3/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179m2 zapísané na LV č.341 v celosti pod B1, ďalej za nehnuteľnosť v k. ú. Sirník par.č.4/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 937m2 zapísaná na LV č.444 v celosti pod B1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Sirník
0.00 €
č. 0100018256 Združené poistenie majetku - ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
19.53 €
č. 40/O/2012 audit individuálnej účtovnej závierky a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z., audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou Ing. Paulína Baňacká
500.00 €
100754305ZoP pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
100754309ZoP pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
102012 Zriadenie osvetlenia multifunkčného ihriska v obci Sirník vrátane dodávky, dovozu a súvisiacich prác Snižik Peter - ELEKTRO
1844.27 €
22/§50j/2012/NP Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €
092012 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Obec Sirník
0.00 €
0100014536 Poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group
193.24 €
07-2012 pozemok - parc. číslo 400 orná pôda o výmere 982m2, parc. číslo 501 orná pôda o výmere 1022m2 zapísané na LV č. 324 v podiele 1/32 pod B8 a v podiele 1/32 pod B10 za kúpnu cenu 0,669€/m2 Ižo Ján, Ruskayová Johana
41.90 €
6-2012 predaj nehnuteľnosti parc. č. 2246 na LV č. 733, parc. č. 582/2, parc. č. 2247, parc. č. 2248 na LV 279 v celkovej výmere 5836 m2 Obec Sirník
5836.00 €
06-2012 dodávky ovocia zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ HOOK, s. r. o.
0.00 €
8100036 Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník Pôdohospodárska platobná agentúra
19389.01 €
05-2012 elektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s..
0.00 €
05-2012 doplňovanie knižného fondu obecnej knižnice Zemplínska knižnica Trebišov
100.00 €
05-2012 Spevnenie plochy okolo a pred multifunkčným ihriskom asfaltovou drvou Vladimír Janičina, Janeko
6996.00 €
5/§50j/2012/NP poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti - ochrana pred povodňami - paragraf 50 j Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0.00 €