• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Názov Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH) Mena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokumenty
18-032019 Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru servis záhradnej techniky a elektrického náradia, dodávka potrebných náhradných dielov vrátane spotrebného materiálu a dodávka novej záhr. techniky a el. náradia STAKO servis, s. r. o. 0.00 2019-03-20 2019-03-20 14:40:39 zobraziť
17-032019 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dielo č. 46-2018 zmena spôsobu fakturácie PLAYSYSTEM s. r. o. 0.00 2019-03-15 2019-03-15 11:57:56 zobraziť
16-032019 Zmluva o dielo č. 16-032019 realizácia diela Materská škola - zábradlie na schody a zábradlie pre imobilných Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý 2534.00 2019-03-13 2019-03-13 11:45:14 zobraziť
15-032019 Zmluva o dielo č. 15-032019 uskutočnenie stavebných prác uvedených v rozpočte Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý 4666.00 2019-03-13 2019-03-13 11:18:39 zobraziť
14-032019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpčení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 16.6.2016 úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy NATUR - PACK, a. s. 0.00 2019-03-11 2019-03-12 09:45:08 zobraziť
13-032019 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o posk. dotácie na podporu rozvoja športu na r. 2018 č. 664/2018 príloha č. 1 zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu žiadosti sa nahrádza novým znením Úrad vlády Slovenskej republiky 0.00 2019-03-04 2019-03-12 08:55:46 zobraziť
12-022019 Dohoda č. 19/45/054/74 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. prípevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 12631.32 2019-02-28 2019-03-05 15:33:38 zobraziť
11-022019 Zmluva o poskytnutí služieb zabezpečenie Externého riadenia projektu zo strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus 3815.00 2019-02-20 2019-02-22 10:37:28 zobraziť
10-022019 Kúpna zmluva kúpa pozemkov pod chodníky Vlastníci pozemkov - chodníky 0.00 2019-02-19 2019-02-22 09:25:50 zobraziť
9-022019 Dodatok č. 1 kúpna zmluva doplnenie článku VI. kúpnej zmluvy FEREX, s.r.o. 0.00 2019-02-13 2019-02-13 14:54:01 zobraziť
8-022019 Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-19-0174_SZ zabezpečiť zber, odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu, zabezpečenie zberných nádob na triedený zber KOSIT a. s. 0.00 2019-02-06 2019-02-07 15:22:12 zobraziť
7-022019 Kúpna zmluva č. 25/2018 prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Gréckokatolícka cirkev, farnosť Cejkov 186.00 2019-02-05 2019-02-07 08:11:44 zobraziť
6-022019 Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0113_ZoD zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z VKK KOSIT a. s. 0.00 2019-02-06 2019-02-06 16:01:41 zobraziť
5-012019 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom v obci Sirník Obec Sirník 0.00 2019-01-22 2019-03-12 13:30:29 zobraziť
012019-1 Zmluva o nájme hrob. miesta nájom hrobového miesta č. 160 Obec Sirník 14.00 2019-01-17 2019-01-25 08:02:24 zobraziť
4-012019 Zámenná zmluva prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Sirník 0.00 2019-01-10 2019-01-17 09:08:00 zobraziť
3-012019 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Vlastníci pozemkov - chodníky 0.00 2019-01-10 2019-01-17 08:22:01 zobraziť
2-012019 Dohoda č. 18/45/012/30 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2018-12-17 2019-01-09 08:26:47 zobraziť
1-012019 Dohoda č. 18/45/010/19 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, úprava práv a povinností účastníkov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2018-12-14 2019-01-09 08:22:58 zobraziť
49-122018 Zmluva o zbere a zneškodňovaní BRKO zber a zneškodňovanie BRO CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2018-12-13 2018-12-21 16:17:10 zobraziť
48-122018 Zmluva o odbere a zneškodňovaní odpadu BRO zber a zneškodňovanie BRO CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2018-12-13 2018-12-21 16:15:45 zobraziť
47-122018 Zmluva o vykonaní stavebného dozoru činnosť stavebného dozoru nad stavbou Stavebné práce Zberný dvor v rámci projektu Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Anna Oláhová 1500.00 2018-12-11 2018-12-14 15:44:37 zobraziť
122018-1 Zmluva o nájme hrob. miesta nájom hrobového miesta č. 112a Obec Sirník -prenajímateľ 20.00 2018-12-06 2018-12-07 14:58:52 zobraziť
46-112018 Zmluva o dielo zhotovenie diela Výstavba detského ihriska v obci Sirník PLAYSYSTEM s. r o. 11871.40 2018-11-28 2018-11-29 11:48:38 zobraziť
45-112018 Zmluva o poskytovaný audítorských služieb 40/O/2018 audit účtovnej závierky k 31.12.2017, overenie výročnej správy za rok 2017, preverenie súladu hospodárenia obce so zák. č. 583/2004 UCTOAUDIT s. r. o. 960.00 2018-11-15 2018-11-19 11:59:07 zobraziť
44-112018 Zmluva o dielo vybudovanie mládežníckeho fitnessparku ENERCOM s.r.o. 15061.85 2018-11-15 2018-11-15 14:02:51 zobraziť
43-112018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2018 na zabezp. úloh prevencie kriminality č. 6232/2018 poskytnutie fin. prostr. na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality Park oddychu a športu Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice 5000.00 2018-11-09 2018-11-13 08:58:47 zobraziť
42-102018 Dohoda č. 18/45/054/184 poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2018-10-23 2018-11-05 15:51:37 zobraziť
41-112018 Dodatok č. 3 k zmluve 80-000003644PO2007 o dodávke vody z verejného vodovodu zrušenie odberného miesta na s.č. 75 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 0.00 2018-10-24 2018-11-05 11:39:33 zobraziť
40-102018 Zmluva o umeleckom vystúpení hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" FS Kysčanka 100.00 2018-10-18 2018-10-26 15:13:34 zobraziť
39-102018 Zmluva o umeleckom vystúpení hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" Hudobná skupina Kmotrovci 150.00 2018-10-18 2018-10-26 15:12:25 zobraziť
38-102018 Kúpna zmluva kúpa pozemkov pod chodníky Bc.Magdaléna Čellárová 17.82 2018-10-22 2018-10-22 08:41:04 zobraziť
37-102018 Zmluva o poskytnutí služieb zabezpečenie externého riadenia projektu zo strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus 3800.00 2018-10-12 2018-10-15 08:10:39 zobraziť
36-102018 Kúpna zmĺuva kúpa nehnuteľností evid. na LV č. 33 Obec Sirník 17600.00 2018-10-12 2018-10-12 09:11:02 zobraziť
35-102018 Kúpna zmluva kúpa pozemkov pod chodníky Vlastníci pozemkov bez trv. pobytu - chodníky 840.01 2018-10-11 2018-10-12 07:14:23 zobraziť
34-102018 Zmluva o dielo ZoD-S0618-OPL vykonanie diela - stavby: Stavebné práce Zberný dvor OPL s.r.o. 85661.75 2018-10-08 2018-10-10 08:39:57 zobraziť
33-092018 Dohoda č. 18/45/012/21 úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2018-09-26 2018-10-08 09:17:44 zobraziť
32-102018 Kúpna zmluva dodanie tovaru - veľkoobjemový kontajner - 4 ks, kontajner 1100 l - 7 ks FEREX, s.r.o. 6315.60 2018-10-01 2018-10-03 10:13:22 zobraziť
102018-1 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrob. miesta nájom hrob. miesta - zmena nájomcu Obec Sirník -prenajímateľ 0.00 2018-10-01 2018-10-02 07:30:47 zobraziť
31-092018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 - výstavba detských ihrísk Úrad vlády Slovenskej republiky 8500.00 2018-09-21 2018-10-02 07:22:27 zobraziť
30-092018 Čestné vyhlásenie školy čestné vyhlásenie HOOK, s. r. o. 0.00 2018-09-04 2018-09-28 13:05:22 zobraziť
29-092018 Kupna zmluva kúpa pozemkov pod chodníky Agro - Land SK. s. r. o. 175.50 2018-09-26 2018-09-28 06:51:50 zobraziť
28-092018 Kúpna zmluva kúpa pozemkov pod chodníky Mgr. Mária Kiraľvargová 4.13 2018-09-26 2018-09-28 06:45:07 zobraziť
27-092018 Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu sprostredkovanie umeleckého výkonu Magyar Dal és Operettért Egyesület 500.00 2018-09-07 2018-09-21 09:53:22 zobraziť
26-082018 Dodatok č. 01 k zmluve o dielo Rekonštrukcia domu smútku EUREX, s. r. o. 0.00 2018-08-16 2018-09-14 09:27:20 zobraziť
25-092018 Návrh poistnej zmluvy - skupinové poistenie úrazové skupinové poistenie - ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 78.88 2018-09-03 2018-09-10 14:44:46 zobraziť
24-082018 Dodatok č. DBK/18/06/1441 k Zmluve o posk. sl. č. VK/10/04/018 zo dňa 06.04.2010 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice a poskytovanie služieb Bezkriedy Plus Komensky, s. r. o. 0.00 2018-08-30 2018-09-10 14:41:16 zobraziť
23-082018 Zmluva o dielo hygienická maľba domu smútku a vedľajších miestností podľa cenovej ponuky Karol Hangyák 1471.40 2018-08-24 2018-08-24 14:26:19 zobraziť
072018-1 Zmluva o nájme hrob. miesta nájom hrobových miest č. 15 a č. 16 Obec Sirník - poskytovateľ 28.00 2018-07-02 2018-07-03 09:12:47 zobraziť
062018-5 Zmluva o nájme hrob. miesta nájom hrob. miesta č. 10 Obec Sirník -prenajímateľ 4.00 2018-06-19 2018-06-21 12:27:42 zobraziť
22-062018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho použitie vytvorenie slovesného diela Dejiny Sirníka Jana Hakošová 1400.00 2018-06-19 2018-06-19 13:34:57 zobraziť
21-062018 Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001751 úprava práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na projekt Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Ministerstvo vnútra SR 139916.94 2018-06-11 2018-06-19 13:05:45 zobraziť
15-052018 Zmluva o dielo č. 15-052018 rekonštrukcia domu smútku EUREX, s. r. o. 19078.44 2018-05-15 2018-05-22 13:00:11 zobraziť
20-052018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov spracovaných u prevádzkovateľa úprava práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby, zabezpečenie podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou os. úd., vrátane povi. zodpovednej osoby MAHUT Group s.r.o. 0.00 2018-05-18 2018-05-22 09:46:46 zobraziť
19-052018 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o. 5000.00 2018-05-18 2018-05-21 14:22:23 zobraziť
18-052018 Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho použitie vytvorenie diela a udelenie licencie na jeho používanie Juraj Horváth, Mgr. 1900.00 2018-05-18 2018-05-18 14:56:37 zobraziť
17-052018 Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. 19-062015 prevzatie záväzku AGRO JOSA s. r. o. 0.00 2018-05-15 2018-05-15 15:07:36 zobraziť
16-052018 Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. 10-032018 prevzatie záväzku Jana Dobranská 0.00 2018-05-11 2018-05-11 13:45:19 zobraziť
052018-4 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hr. miesta č. 115 Obec Sirník -prenajímateľ 4.00 2018-05-09 2018-05-09 14:48:35 zobraziť
052018-3 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hr. miesta č. 116 Obec Sirník -prenajímateľ 20.00 2018-05-09 2018-05-09 14:42:08 zobraziť
052018-2 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 77a Obec Sirník -prenajímateľ 14.00 2018-05-02 2018-05-09 14:38:13 zobraziť
052018-1 Dodatok č. 1 zrušenie ustanovení nájomnej zmluvy o nájme hr. miesta - týkajúce sa hr. miest 115 a 116 Obec Sirník -prenajímateľ 0.00 2018-05-09 2018-05-09 14:17:15 zobraziť
14-032018 Dohoda č. 18/45/060/203 úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prev. nákl. CHP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 3126.44 2018-03-16 2018-04-26 13:48:42 zobraziť
13-042018 Objednávka programu BIZNIS program BIZNIS - zľava vo výške 24% s dobou viazanosti tri roky Východoslovenská energetika, a. s. 0.00 2018-04-13 2018-04-13 14:15:12 zobraziť
12-042018 Zmluva o dielo Prevencia kriminality v obci Sirník - Detské ihrisko PLAYSYSTEM s. r o. 14747.76 2018-04-11 2018-04-11 14:03:26 zobraziť
11-042018 Zmluva o dielo Prístrešok k budove Materskej školy Sirník DREVO-MATT, s. r. o. 2496.00 2018-04-05 2018-04-11 14:01:34 zobraziť
10-032018 Rámcová dohoda priebežné dodávanie stavebného materiálu Jaroslav Dobranský - Stolárstvo 0.00 2018-03-28 2018-04-06 07:37:07 zobraziť
9-032018 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uznanie dlhu a dohoda o splátkach Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o. 0.00 2018-03-19 2018-03-22 10:45:20 zobraziť
8-032018 Rámcová dohoda o poskytovaní služby vývoz obsahu žúmp MARTINA Kačo Arpád 0.00 2018-03-08 2018-03-08 10:36:31 zobraziť
7-022018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezp. syst. združ. nakladania s odpadmi z obalov úprava a doplnenie niekt. ustanovení Zmluvy NATUR - PACK, a. s. 0.00 2018-02-26 2018-02-26 08:56:15 zobraziť
6-022018 Rámcová dohoda priebežné dodávanie kancelárskych, školských potrieb, tonerov a servis výpočtovej techniky SECOMP s. r. o. Trebišov 0.00 2018-02-20 2018-02-21 08:11:47 zobraziť
5-022018 Rámcová dohoda priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga 0.00 2018-02-20 2018-02-20 15:51:05 zobraziť
4-022018 Zmluva o dielo č. 4-022018 uskutočnenie stavebných prác uvedených v rozpočte Karol Hangyák 5899.39 2018-02-20 2018-02-20 15:11:52 zobraziť
3-012018 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Sirník - poskytovateľ 195.00 2018-01-26 2018-01-31 13:53:03 zobraziť
2-012018 Dohoda č.17/45/010/30 aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2017-12-13 2018-01-16 14:23:45 zobraziť
1-012018 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. VO-122018 poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa Lungo Mare, s. r. o. 600.00 2018-01-10 2018-01-10 14:40:38 zobraziť
63-122017 Kúpna zmluva pozemky registra C KN v k. ú. Sirník Občania obce Sirník - trvalý pobyt 0.00 2017-12-29 2018-01-08 13:30:53 zobraziť
62-122017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/2017-10 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o. z. 1450.00 2017-12-28 2017-12-28 08:44:09 zobraziť
61-122017 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2017 č. 022149/2017 poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality - Detské ihrisko Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice 10000.00 2017-12-14 2017-12-27 09:07:49 zobraziť
60-122017 o odbere a zneškodňovaní BRO z MŠ Sirník odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2017-12-18 2017-12-22 16:00:03 zobraziť
59-122017 o odbere a zneškodňovaní BRO odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2017-12-18 2017-12-22 15:58:24 zobraziť
58-122017 Dohoda o nájme pozemkov Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely Obec Sirník 0.00 2017-12-15 2017-12-22 15:56:07 zobraziť
57-122017 Poistná zmluva č. 1048040457 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 25.07 2017-12-19 2018-01-05 09:52:00 zobraziť
56-112017 Zmluva o pripojení pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2017-11-03 2018-01-05 09:30:46 zobraziť
55-122017 Zmluva o dielo č. 55-122017 MŠ - rekonštrukcia MARKAM - Martin Šimko 3517.42 2017-12-18 2017-12-19 15:57:47 zobraziť
54-122017 Licenčná zmluva č. 171204 dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy - správa registratúry IFOsoft s. r. o. 23.76 2017-12-05 2017-12-12 09:08:30 zobraziť
53-122017 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb audit účtovnej závierkyk 31.12.2016, overenie výročnej správy za rok 2016, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách úz. samosprávy UCTOAUDIT s. r. o. 600.00 2017-12-05 2017-12-12 07:49:04 zobraziť
52-112017 Dodatok č. 1 zmena obsahu Zmluvy z dôvodu zmeny právnej úpravy HOOK, s. r. o. 0.00 2017-11-03 2017-12-05 13:44:59 zobraziť
51-112017 Dohoda č. 17/45/054/435 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu Cesta na trh práce - Aktivita č. 3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 21351.63 2017-11-24 2017-12-01 09:43:59 zobraziť
50-112017 Zmluva o dielo č. 2711/2017 zhotovenie diela - stavby Obecná komunitná budova NOVICOM, s. r. o. 129968.54 2017-11-27 2017-11-28 09:49:40 zobraziť
49-112017 Zmluva o dielo vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Združenie VIDIEK 950.00 2017-11-27 2017-11-28 09:34:24 zobraziť
48-112017 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307720S/2017 zriadenie nového odberného miesta Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2017-11-15 2017-11-23 09:30:42 zobraziť
47-112017 Kúpna zmluva 4 ks panelov s vyobrazením vojakov Mgr. Juraj Horváth 336.00 2017-11-13 2017-11-13 13:15:38 zobraziť
46-102017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb balík služieb Slovak Telekom, a. s. 0.00 2017-10-24 2017-10-24 10:12:46 zobraziť
45-102017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb balík služieb Slovak Telekom, a. s. 0.00 2017-10-24 2017-10-24 10:11:55 zobraziť
44-10/2017 Zmluva o umeleckom výkone hudobné vystúpenie v rámci programu "Mesiac úcty k starším" Miroslav Sýkora DIS.art 338.60 2017-10-20 2017-10-23 14:57:22 zobraziť
102017 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta Obec Sirník -prenajímateľ 0.00 2017-10-09 2017-10-12 14:58:02 zobraziť
43-062017 Poistka č. 6822057310 PZP - príves Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 24.44 2017-06-21 2017-10-12 13:25:30 zobraziť
42-102017 Kúpna zmluva - chodníky 2017 pozemky registra C KN evidované na katastrálnej mape a parcely E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u predávajúceho Obec Sirník 0.00 2017-10-03 2017-10-05 15:04:30 zobraziť
41-092017 Poistná zmluva pre skupinové poistenie - ZŠ úrazové poistenie variant "A" Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 74.24 2017-09-13 2017-09-27 10:04:23 zobraziť
092017 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 175 Obec Sirník 20.00 2017-09-06 2017-09-06 13:54:46 zobraziť
40-092017 Zmluva o dodávke plynu odber zemného plynu Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice 0.00 2017-09-05 2017-09-06 13:45:25 zobraziť
39-092017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb predlženie platnosti akciového balíka služieb Slovak Telekom, a. s. 0.00 2017-09-05 2017-09-06 13:36:15 zobraziť
38-082017 Dohoda č. 3/§ 56/2017 NP PZP-2 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 6228.82 2017-08-28 2017-08-31 12:53:27 zobraziť
37-082017 Dohoda č. 104/2017/§ 54 - CnTP - A3 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 24468.84 2017-08-24 2017-08-31 12:46:12 zobraziť
36-082017 Zmluva č. 122976 08U02 úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie - Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v Obci Sirník Environmenátlny fond 78959.00 2017-08-22 2017-08-31 12:25:31 zobraziť
35-082017 Dodatok č. 2 k zmluve č. 80-000003644PO2007 dodávka vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 0.00 2017-08-22 2017-08-30 14:40:51 zobraziť
34-082017 Zmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o NFP SUNFLOWER AMPL, s. r. o. 4000.00 2017-07-14 2017-08-16 15:16:31 zobraziť
33-072017 Nájomná zmluva nájom nehnuteľnosti - pozemku na vybudovanie stojiska kontajnerov na komunálny odpad Rudolf Rostáš a Oľga Rostášová 0.00 2017-07-14 2017-08-09 10:40:00 zobraziť
32-082017 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307720S/2017 upresnenie podmienok Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2017-08-04 2017-08-07 10:42:43 zobraziť
31-072017 Zmluva o dielo č. 20170724 zhotovenie diela s názvom "Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v obci Sirník NOVICOM, s. r. o. 82011.84 2017-07-24 2017-07-25 12:37:32 zobraziť
30-062017 Poistenie zodpovednosti - Poistka č. 6 821 515 500 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 40.80 2017-06-01 2017-07-04 09:19:25 zobraziť
29-062017 Zmluva č. 121727 08U03 úprava podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí odpory z fondu formou dotácie Environmenátlny fond 80000.00 2017-06-15 2017-06-27 09:37:33 zobraziť
06-2017 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 177 Obec Sirník -prenajímateľ 0.00 2017-06-27 2017-06-27 09:34:06 zobraziť
28-062017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2017-06-21 2017-06-27 08:59:55 zobraziť
27-06-2017 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2017-06-21 2017-06-27 08:55:53 zobraziť
26-06-2017 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2017-06-21 2017-06-27 08:52:30 zobraziť
25-062017 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt Výhodne Kombi 24 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2017-06-21 2017-06-26 14:11:23 zobraziť
24-062017 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160329004 Zmena počtu TP na, ktorých IA MPSVR SR poskytuje finančné prostriedky a počet TP na 1 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0.00 2017-06-23 2017-06-26 13:53:56 zobraziť
06-2017 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobových miest č. 97,98, 151, 152 Obec Sirník -prenajímateľ 0.00 2017-06-05 2017-06-07 07:34:23 zobraziť
23-052017 Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS 2017038 poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis EZS Real Scurity, s. r. o. 0.00 2017-05-29 2017-06-07 07:13:58 zobraziť
22-052017 Dohoda č. 14/2017/§ 54 - CnTP- A3 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2017-05-15 2017-05-29 13:51:07 zobraziť
21-032017 Nájomná zmluva o nájme určených priestorov ZŠ v Sirníku jedna kmeňová trieda v priestoroch ZŠ Sirník - rez týždenne v rozsahu 45 minút Obec Sirník, zriaďovateľ ZŠ v Sirníku - prenajímateľ 0.00 2017-03-14 2017-05-29 13:42:54 zobraziť
20-052017 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2017-05-25 2017-05-25 12:35:31 zobraziť
19-052017 Kúpna zmluva č. Z201721255_Z Traktor na komunálne účely Marko MT, s. r. o. 83000.00 2017-05-11 2017-05-23 13:01:18 zobraziť
05-2017 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta Obec Sirník -prenajímateľ 4.00 2017-05-15 2017-05-19 13:12:31 zobraziť
18-042017 Kúpna zmluva č. Z201716590_Z kompostéry JRK Slovensko s. r. o 12799.90 2017-04-12 2017-04-20 12:31:46 zobraziť
17-042017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Sirník - poskytovateľ 200.00 2017-04-11 2017-04-18 07:36:02 zobraziť
16-032017 Poistná zmluva úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 13.28 2017-03-31 2017-04-10 14:32:06 zobraziť
15-032017 Dohoda č. 40/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2017-03-27 2017-04-07 10:55:29 zobraziť
14-042017 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve predlženie doby nájmu Obec Sirník -prenajímateľ 0.00 2017-04-05 2017-04-05 14:10:26 zobraziť
13-03-2017 Nájomná zmluva o nájme určených priestorov MŠ v Sirníku jedna kmeňová trieda v priestoroch MŠ Sirník raz týždenne v rozsahu 45 minút Obec Sirník, zriaďovateľ MŠ v Sirníku - prenajímateľ 0.00 2017-03-14 2017-03-22 09:19:48 zobraziť
12-032017 Nájomná zmluva o nájme určených priestorov ZŠ v Sirníku jedna kmeňová trieda v priestoroch ZŠ Sirník - dvakrát týždenne v rozsahu 45 minút Obec Sirník, zriaďovateľ ZŠ v Sirníku - prenajímateľ 0.00 2017-03-14 2017-03-22 09:14:39 zobraziť
11-022017 Zmluva o sponzorstve sponzorský dar do tomboly na obecnom plese Agropotravinárske družstvo Malčice 0.00 2017-02-01 2017-03-17 09:17:10 zobraziť
10-032017 Zmluva č. 1779/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR na rok 2017 poskytnutie dotácie na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality - Mládežnícky fitness park - 2. etapa Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice 18000.00 2017-03-08 2017-03-09 11:20:56 zobraziť
9-022017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 24/§50j/NS/2016/ŠR doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2017-02-20 2017-03-09 10:47:45 zobraziť
8-022017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 183/§52a/2016/ŠR doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2017-02-24 2017-03-09 10:34:04 zobraziť
7-022017 Dodatok č. 1 k Dohode č. 149/§52a/2016/ŠR doplnenie dohody a zmena spôsobu financovania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2017-02-24 2017-03-09 09:23:04 zobraziť
6-032017 Dohoda o postúpení práv a povinností bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej dohody Michal Baran - MIK 0.00 2017-03-02 2017-03-03 14:56:07 zobraziť
5-022017 Kúpna zmluva nehnuteľností zapísané na liste vlastníctva č. 33 JUDr. Tomáš Illeš 17400.00 2017-02-17 2017-02-17 14:01:51 zobraziť
4-022017 Dohoda o rozviazaní zmluvy o odbere BRO na zhodnotenie rozviazanie zmluvy Obec Sirník 0.00 2017-02-06 2017-02-06 16:02:22 zobraziť
3-022017 Dohoda o rozviazaní zmluvy o odbere BRO na zhodnotenie rozviazanie zmluvy Obec Sirník 0.00 2017-02-06 2017-02-06 15:55:39 zobraziť
2-012017 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Sirník - poskytovateľ 195.00 2017-01-26 2017-02-02 13:31:43 zobraziť
1-012017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb dohoda strán o zmene účastníckeho programu a predaji zariadenia Orange Slovensko, a. s. 0.00 2017-01-05 2017-01-09 09:56:09 zobraziť
46-122016 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere zber (odvoz) a likvidácia odpadu v určených nádobách zhotoviteľom Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o. 0.00 2016-12-09 2016-12-20 08:09:24 zobraziť
45-122016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 42/O/2016 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy UCTOAUDIT s. r. o. 0.00 2016-12-09 2016-12-13 14:58:25 zobraziť
44-122016 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2016-12-09 2016-12-09 08:48:06 zobraziť
43-092016 Dohoda o spolupráci výkon stavebného dozoru Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice 0.00 2016-09-30 2016-12-05 08:52:00 zobraziť
42-112016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve doplnenie zmluvy Obec Sirník -prenajímateľ 0.00 2016-11-22 2016-11-22 11:10:28 zobraziť
41-102016 Poistná zmluva úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 6.64 2016-10-31 2016-11-09 15:42:34 zobraziť
40-102016 Zmluva o poskytnutí služieb vykonávanie odborného autorského dohľad počas realizácie stavby: Vodozádržný systém v obci Sirník Ing. Emil Beľo AQUA 1300.00 2016-10-16 2016-11-08 16:05:54 zobraziť
39-102016 Dohoda č.24/§50j/NS/2016/ŠR úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-10-25 2016-11-07 14:20:38 zobraziť
38-112016 Zmluva o pripojení pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2016-11-02 2016-11-03 09:13:49 zobraziť
37-102016 Dohoda č. 183/§52a/2016/ŠR úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú čiinnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-10-25 2016-11-03 09:03:44 zobraziť
36-072016 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uznanie dlhu a dohoda o splátkach Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o. 0.00 2016-07-01 2016-10-20 08:08:51 zobraziť
35-092016 - 5190026874 Poistná zmluva úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 53.12 2016-09-30 2016-10-19 10:36:15 zobraziť
34-102016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest zmeny a doplnenie Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 0.00 2016-10-18 2016-10-18 08:10:26 zobraziť
33-092016 - 4801900388 Poistná zmluva pre skupinové poistenie - ZŠ úrazové poistenie variant "A" Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 0.00 2016-09-30 2016-10-10 13:16:14 zobraziť
32-092016 Dohoda č. 149/§52a/2016/ŠR úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku a zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-09-26 2016-10-10 12:22:37 zobraziť
31-102016 Zmluva o dielo uskutočnenie stavby Materská škola - rekonštrukcia a prístavba MARKAM - Martin Šimko 65998.73 2016-10-11 2016-10-11 08:26:36 zobraziť
30-092016 Zmluva o dielo kompletná dodávka a realizácia stavebných prác - Vodozádržný systém v obci Sirník B L S com. s. r. o. 305504.53 2016-09-30 2016-09-30 13:56:44 zobraziť
08-2016 Dohoda č. 16/45/012/122 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-08-17 2016-09-28 08:19:22 zobraziť
29-092016 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 8/2015 ukončenie Zmluvy o dielo č. 8/2015 ku dňu 16.09.2016 SUNFLOWER AMPL, s. r. o. 0.00 2016-09-16 2016-09-22 08:23:35 zobraziť
28-092016 Zmluva o odbere odpadu na zhodnotenie bezodplatný odber odpadov na zhodnotenie Obec Sirník 0.00 2016-09-12 2016-09-13 12:31:24 zobraziť
27-082016 Zmluva o dielo - Elektrická NN prípojka pre napojenie rod. domu - unimobunky elektrická NN prípojka pre napojenie rodinného domu - unimobunky Vladimír Vaško 1976.10 2016-08-23 2016-08-23 08:43:41 zobraziť
05-2016 Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta č. 201 Obec Sirník 20.00 2016-05-30 2016-08-16 12:33:16 zobraziť
26-062016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 100/2016 poskytovanie služieb - zber, preprava a spracovanie elektroodpadu, batérií a akumulátorov a vybraných prúdov odpadu podľa prílohy č. 1 a č. 2 H+EKO, spol. s r. o. Košice 0.00 2016-08-22 2016-08-16 12:16:58 zobraziť
25-082016 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 279, parc. č. 293 o výmere 47m2 Obec Sirník 70.50 2016-08-03 2016-08-05 09:32:07 zobraziť
24-072016 Dohoda č. 189/2016/§ 54 - CzKN úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 7788.15 2016-07-29 2016-08-03 08:54:52 zobraziť
23-062016 Dohoda č. 186/2016/§ 54 - CzKN úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-06-30 2016-07-01 14:19:23 zobraziť
22-042016 Zmluva č. 1611747 v zmysle Autorského zákona vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Slovgram 0.00 2016-04-05 2016-06-23 13:38:04 zobraziť
21-062016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR - PACK, a. s. 0.00 2016-06-16 2016-06-21 08:32:44 zobraziť
20-032016 Kúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kvetoslava Mojžišová 0.00 2016-03-14 2016-06-07 08:24:32 zobraziť
19-052016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Sirník 1000.00 2016-05-25 2016-05-26 08:24:49 zobraziť
18-052016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie dotácie Obec Sirník - poskytovateľ 1820.00 2016-05-25 2016-05-26 08:19:32 zobraziť
17-052016 Nájomná zmluva nájom obytnej unimobunky Obec Sirník 28.00 2016-05-16 2016-05-17 07:51:02 zobraziť
16-032016 Sprostredkovateľská zmluva vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán SGS-Consulting, s. r. o. 0.00 2016-03-22 2016-04-28 10:38:19 zobraziť
15-042016 Kúpna zmluva oceľová záhradná chatka Martin Kaduk 1356.00 2016-04-22 2016-04-22 10:19:53 zobraziť
14-032016 Licenčná zmluva č. 160318 dodávka programového vybavenia IFOsoft s. r. o. 0.00 2016-03-04 2016-04-18 08:02:40 zobraziť
13-032016 Dodatok č. 1 k dohode č. 73/2015/§54 zmena ustanovení dohody č. 73/2015/§54 - ŠnZ - zmeny vo financovaní Národného projektu Šanca na zamestnanie" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-03-31 2016-04-15 07:22:56 zobraziť
12-032016 Dodatok č. 1 k Dohode č. 9/2015/§54 - Šnz zmena ustanoôvení dohody č. 9/2015/§54 - ŠnZ - zmeny vo financovaní Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-03-31 2016-04-15 07:10:41 zobraziť
11-042016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 0.00 2016-04-11 2016-04-11 10:54:49 zobraziť
10-032016 Dodatok č. 1 k Dohode č. 81-§51-2015-ŠR zmena článkov a odsekov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2016-03-30 2016-03-31 14:03:47 zobraziť
9-032016 Zmluva o spolupráci č. N20160329004 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a Spolupracujúcim subjektom - implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v rámci OP Ľudské zdroje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0.00 2016-03-29 2016-03-29 12:17:12 zobraziť
8-032016 Zmluva č. 01-2016 poskytnutie dotácie Obec Sirník - poskytovateľ 2930.00 2016-03-23 2016-03-29 07:20:28 zobraziť
03-2016 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 132A Obec Sirník -prenajímateľ 4.00 2016-03-21 2016-03-21 09:28:20 zobraziť
7-022016 Zmluva o pripojení k IS DCOM záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia podľa tejto zmluvy a právo používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto zmluvy DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 0.00 2015-12-28 2016-02-17 08:05:38 zobraziť
6-022016 Zmluva o bezodplatnom poskytnutí tovaru na humanitárne účely 126537/2016 bezodplatné poskytnutie tovaru - 693 ks drevených paliet na humanitárne účely Slovenská republika - Colný úrad Michalovce - Odovzdávajúci 0.00 2016-02-08 2016-02-09 08:08:08 zobraziť
5-022016 Zmluva o výpožičke bezodplatné užívanie DHM štátu Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR - požičiavateľ 0.00 2016-02-04 2016-03-29 09:41:37 zobraziť
4-012016 Kúpna zmluva pozemky registra E KN evidované na mape určeného operátu vo výmerách tak, ako je to uvedené pri jednotlivých nehnuteľnostiach u konkrétnych predávajúcich Predávajúci - Kúpna zmluva 0.00 2016-01-26 2016-02-03 14:08:54 zobraziť
3-012016 - 8000731215 Zmluva o pripojení do distribučnej siete záväzok dodávateľa nainštalovať na budúce odberné miesto meracie zariadenie na meranie spotreby zem. plynu SPP - distribúcia, a. s. 0.00 2016-01-18 2016-01-27 13:36:28 zobraziť
2-012016 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. Z2016293_Z ukončenie Zmluvy o dielo č. Z2016293 uzavretej automatizovaným systémom EKS na predmet zákazky Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Sirník Mess-Exx, s. r. o. 0.00 2016-01-21 2016-01-22 08:04:49 zobraziť
1-012016 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu zber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2016-01-19 2016-01-19 15:15:36 zobraziť
68-122015 Zmluva č. 24/2015 zabezpečenie poskytovania terénnej sociálnej služby - opatrovateľskej služby Arcidiecézna charita Košice 321.60 2015-12-30 2016-01-05 13:04:29 zobraziť
67-122015 Zmluva o dielo zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník" Ing. Ladislav Valiska - Timečko 3589.00 2015-12-04 2016-01-04 14:35:53 zobraziť
66-122015 Zmluva o dielo zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu "Obecná komunitná budova" APRO, s. r. o. Trebišov 6681.00 2015-12-04 2016-01-04 14:32:49 zobraziť
65-122015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit účtovnej závierky a audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 UCTOAUDIT s. r. o. 600.00 2015-12-14 2015-12-30 15:02:27 zobraziť
64-122015 Kúpna zmluva predaj KZ Slovak Telekom, a. s. 9.90 2015-12-29 2015-12-30 14:24:58 zobraziť
63-122015 Kúpna zmluva predaj KZ Slovak Telekom, a. s. 9.90 2015-12-29 2015-12-30 14:19:30 zobraziť
62-122015 Kúpna zmluva predaj KZ Slovak Telekom, a. s. 9.90 2015-12-29 2015-12-30 14:16:03 zobraziť
61-122015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb verejná telefónna služba - biznis linka 200 Slovak Telekom, a. s. 0.00 2015-12-29 2015-12-30 13:49:50 zobraziť
60-122015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK, a. s. 0.00 2015-12-22 2015-12-22 15:29:15 zobraziť
59-11-2015 Poistná zmluva č. 5190020798 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu ŠnZ Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 24.00 2015-11-30 2015-12-22 15:24:17 zobraziť
58-112015 Poistná zmluva č. 5190020797 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu ŠnZ na dobu určitú od 01.12.2015 do 30.06.2015 Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 228.00 2015-11-30 2015-12-17 10:28:47 zobraziť
57-112015 Zmluva o dielo č. 8/2015 vypracovanie žiadosti o NFP SUNFLOWER AMPL, s. r. o. 2000.00 2015-11-27 2015-11-27 14:45:04 zobraziť
56-112015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 6/203/2015/NASES zriadenie vecného bremena Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia Úradu vlády SR 0.00 2015-11-23 2015-11-27 14:31:59 zobraziť
55-112015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 24ZVS 0000717838C pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2015-11-23 2015-11-24 08:59:47 zobraziť
54-112015 Dohoda č. 73/2015/§ 54 - ŠnZ úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ podľa § 54 v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2015-11-12 2015-11-20 09:21:46 zobraziť
53-102015 Zmluva č. 111779 08U03 o poskytnutí dotácie poskytnutie dotácie za účelom spolufinancovania projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Environmenátlny fond 31082.00 2015-10-23 2015-11-09 13:43:34 zobraziť
52-082015 Zmluva o prenájme prenájom skladových priestorov objektu súp. č. 153 pre účely projektu Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Obec Sirník -prenajímateľ 8697.00 2015-08-01 2015-11-06 15:31:47 zobraziť
51-112015 Mandátna zmluva zabezpečenie procesu verejného obstarávania a činnosti s ním spojených na predmet zákazky Vodozádržný systém v obci Sirník EUNEXT s. r. o. 990.00 2015-11-05 2015-11-05 14:03:47 zobraziť
50.102015 Zmluva o dielo príprava a vypracovanie PHSR obce Regionálna rozvojová agentúra BOROLO 700.00 2015-10-27 2015-11-03 08:11:31 zobraziť
49-102015 Poistná zmluva - návrh - č. 441 900 5521 poistenie majetku - Digitálny kamerový systém Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 496.59 2015-10-26 2015-10-29 11:53:13 zobraziť
48-102015 Zmluva o dielo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Regionálna rozvojová agentúra BOROLO 950.00 2015-10-23 2015-10-29 11:32:08 zobraziť
47-082015 Zmluva č. 2877/2015 o poskytnutí dotácie zo ŠR poskytutie dotácie na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Zvýšenie prevencie kriminality v obci Sirník - Mládežnícky fitness park" Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice 9400.00 2015-08-25 2015-10-28 11:18:51 zobraziť
46-102015 Dohoda č. 9/2015/§54 - ŠnZ poskytnutie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na vytvorené pracovné miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2015-10-14 2015-10-26 14:34:44 zobraziť
45-102015 Zmluva o úvere poskytnutie úveru MAXNETWORK, s. r. o. 119950.00 2015-10-20 2015-10-26 13:44:09 zobraziť
44-102015 Zmluva o poskytovaní technických služieb 14-2015 poskytovanie technických služieb MAXNETWORK, s. r. o. 0.00 2015-10-19 2015-10-26 13:39:59 zobraziť
43-092015 Dodatok č. 2 zmena požadovaných komponentov za ekvivalenty s vhodnejšími vlastnosťami MAXNETWORK, s. r. o. 0.00 2015-09-24 2015-10-26 13:33:47 zobraziť
42-092015 Dodatok č. 1 zmena čísla účtu Zhotoviteľa MAXNETWORK, s. r. o. 0.00 2015-09-24 2015-10-26 13:17:24 zobraziť
41-092015 Dohoda č. 124/§52a/2015/ŠR úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 476.40 2015-09-28 2015-10-26 13:10:47 zobraziť
40-102015 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 88/1 Obec Sirník 20.00 2015-10-12 2015-10-19 13:37:48 zobraziť
39-102015 Poistná zmluva č. 4801 900 358 skupinové poistenie - úrazové poistenie ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 71.92 2015-10-01 2015-10-19 13:09:55 zobraziť
38-092015 Positná zmluva č. 5190020667 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 6.64 2015-09-30 2015-10-15 14:39:01 zobraziť
37-092015 Zmluva o dielo č. 20150928 realizácia stavby Mládežnícky fitness park NOVICOM, s. r. o. 35560.99 2015-09-28 2015-10-14 13:50:06 zobraziť
36-102015 Zmluva č. 11/2015 o poskytovaní finančného príspevku zabezpečenie poskytovania terénnej sociálnej služby - opatrovateľskej služby na obdobie 01.11.2015 - 31.12.2015 Obec Sirník - poskytovateľ 329.64 2015-10-09 2015-10-12 13:31:05 zobraziť
35-102015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-0135/OPIS úprava doby platnosti a účinnosti zmluvy - na dobu určitú do 31.12.2015 Dátové centrum obcí a miest - DEUS 0.00 2015-10-01 2015-10-06 07:43:13 zobraziť
09-2015 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 159 na parcele č. 1476 Obec Sirník 4.00 2015-09-25 2015-10-02 07:41:00 zobraziť
34-092015 Zmluva o dielo č. 20150923 realizácia stavby: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sirník NOVICOM, s. r. o. 31192.56 2015-09-23 2015-09-28 15:01:13 zobraziť
33-092015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR02741 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP zo strany PPA na realizáciu schváleného projektu - Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník Pôdohospodárska platobná agentúra 121716.67 2015-09-21 2015-09-24 13:00:33 zobraziť
32-092015 Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2015 ukončenie Mandátnej zmluvy MZ 011 0-2015 dohodou ku dňu 09.09.2015 eBIZ Procurement, s. r. o. 0.00 2015-09-11 2015-09-14 09:01:45 zobraziť
31-092015 Zmluvy o poskytnutí grantu č. 091-15_SU poskytnutie grantu na projekt - Bicykel je kamarát, na ktorom bezpečne jazdím rád Nadácia Volkswagen Slovakia 2440.00 2015-09-09 2015-09-11 07:20:20 zobraziť
09-2015 Zmluva o nájme hrobového miesta prenájom hrobového miesta č. 200 Obec Sirník 20.00 2015-09-07 2015-09-10 13:41:46 zobraziť
30-082015 Zmluva o dielo č. 18-082015 vybudovanie digitálneho kamerového systému MAXNETWORK, s. r. o. 143940.00 2015-08-17 2015-08-31 10:06:40 zobraziť
08-2015 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 159 na parcele 1477 Obec Sirník 20.00 2015-08-07 2015-08-24 13:29:14 zobraziť
29-082015 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke zemného plynu Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2015-08-20 2015-08-20 14:01:24 zobraziť
28-082015 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke zemného plynu Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2015-08-20 2015-08-20 13:37:47 zobraziť
27-082015 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke zemného plynu Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2015-08-20 2015-08-20 13:31:21 zobraziť
26-082015 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke zemného plynu Produkt SuperVýhodne24_RTC_EW na obdobie 01.08.2015-31-07-2017 - OcÚ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2015-08-20 2015-08-20 13:21:22 zobraziť
25-072015 Mandátna zmluva externý manažment projektu v rámci výzvy 2015/PRV/37 ALGAIL, s. r. o. 1170.00 2015-07-29 2015-07-29 15:04:43 zobraziť
24-072015 Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní tech. služieb poskytovanie technických služieb MAXNETWORK, s. r. o. 0.00 2015-07-27 2015-07-29 10:56:25 zobraziť
072015 Dodatok č. 1 prenájom hrob. miesta č. 46 Obec Sirník 14.00 2015-07-27 2015-07-27 13:39:35 zobraziť
072015 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č 25 na parcele č. 1479 Obec Sirník 20.00 2015-07-16 2015-07-21 09:45:38 zobraziť
23-062015 Zmluva o poskytnutí dotácie poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Sirník - poskytovateľ 1000.00 2015-06-30 2015-07-21 09:24:09 zobraziť
22-062015 Mandátna zmluva MZ 011 0-2015 zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Sirník TENDERTEAM, s. r. o. 950.00 2015-06-18 2015-07-16 07:04:49 zobraziť
21-072015 Rámcová dohoda pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník RYBA Košice spol. s r. o. 0.00 2015-07-07 2015-07-09 07:16:51 zobraziť
20-062015 Mandátna zmluva zabezpečenie procesu verejného obstarávania a činnosti s ním spojené eBIZ Procurement, s. r. o. 980.00 2015-07-01 2015-07-09 07:03:47 zobraziť
19-062015 Rámcová dohoda pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Jozef Salaga Záhradníctvo SA. 0.00 2015-06-30 2015-07-03 14:21:19 zobraziť
18-062015 Rámcová dohoda pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga 0.00 2015-06-30 2015-07-03 13:58:54 zobraziť
17-062015 Zmluva o dodávke ovocia a zeleniny dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2015/2016 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy HOOK, s. r. o. 0.00 2015-06-11 2015-06-12 08:37:17 zobraziť
16-052015 Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb zabezpečenie kurzov pre 2 osoby v rozsahu 100 hodín v rámci projektu "Terénna sociálna práca v obci Sirník NOVA TRAINING, s. r. o. 2988.00 2015-05-22 2015-05-22 14:31:09 zobraziť
15-022015 Zmluva o predaji motorových plalív a iných tovarov a služieb motorové palivá SLOVNAFT, a. s. 0.00 2015-04-07 2015-05-05 13:34:25 zobraziť
14-032015 Dohoda č. 1/2015/§ 54 - VZ úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2015-03-30 2015-04-10 14:54:07 zobraziť
13-042015 Dodatok č. DOD/01-2015/078/2014-IZ-5.0/V úprava zmluvných podmienok Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia 38233.23 2015-04-07 2015-04-07 14:06:33 zobraziť
12-032015 Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru servis záhradnej techniky a elektrického náradia, dodávka potrebných náhradných dielov vrátane spotrebného materiálu a dodávka novej záhradnej techniky a elektrického náradia STAKO servis, s. r. o. 0.00 2015-03-26 2015-03-27 09:52:40 zobraziť
11-022015 Zmluva o dielo realizácia diela Kamerový systém v obci Sirník FEDEL Ján Fedor 8825.66 2015-02-26 2015-03-03 11:52:55 zobraziť
10-022015 - ZLP-2015-0135/OPIS Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest bezodplatná výpožička výpočtovej techniky - hardvérové a softvérové vybavenie, komunikačné, informačné a elektronické služby Datatrade, s. r. o. 0.00 2015-02-23 2015-02-24 10:42:47 zobraziť
9-022015 Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie odber biologicky rozložiteľných odpadov Obec Sirník 50.00 2015-02-16 2015-02-18 15:29:34 zobraziť
8-022015 Zmluva o dielo č. 20150212 realizácia stavby Zateplenie budovy Materskej školy Sirník NOVICOM, s. r. o. 35400.23 2015-02-12 2015-02-18 14:10:17 zobraziť
7-012015 Návrh poistnej zmluvy č. 4419005519 poistenie majetku - Revitalizácia verejných priestranstiev - chodníkov, ciest, altánku v obci Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 513.03 2015-01-27 2015-02-03 13:44:21 zobraziť
6-012015 - 20300497586 Zmluva o poskytovaní verejných služieb verejná telefónna služba - MŠ Slovak Telekom, a. s. 0.00 2015-01-28 2015-01-29 09:16:40 zobraziť
5-012015-2028600354 Zmluva o poskytovaní verejných služieb verejná telefónna služba - ZŠ Slovak Telekom, a. s. 0.00 2015-01-28 2015-01-29 09:14:38 zobraziť
4-01-2015 Zmluva o postkytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa Obec Sirník - poskytovateľ 0.00 2015-01-23 2015-01-28 13:49:25 zobraziť
3-012015 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Obec Sirník 0.00 2015-01-14 2015-01-14 08:04:43 zobraziť
2-012015 Kúpna zmluva traktorová kosačka STAKO servis, s. r. o. 2649.00 2015-01-12 2015-01-12 13:57:04 zobraziť
1-012015 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely zo dňa 4.1.2006 dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy v celkovej výmere 1,65ha Obec Sirník 26.60 2015-01-05 2015-01-05 08:52:24 zobraziť
49-122014 Postná zmluva - č. návrhu 5190015766 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou MOS pre obec Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 61.75 2014-12-31 2015-01-21 11:15:54 zobraziť
48-122014 Dodatok k zmluve o nájme hrob. miesta nájom hrobovéh miesta Obec Sirník 4.00 2014-12-30 2015-01-02 11:35:02 zobraziť
47-122014 Zmluva o poskytovaní niekt. činností pracovnej zdravotnej služby vykonávanieniektorých činností pracovnejzdravotnej služby Mária Naďová 0.00 2014-12-19 2014-12-22 13:40:43 zobraziť
46-122014 Dodatok č. 1 k Dohode č. 45/§50j/2014/ŠR zmena spôsobu financovania záväzkov vyplývajúcich z uzavretej dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2014-12-08 2014-12-11 14:41:16 zobraziť
45-122014 Zmluva č. 13536/2014 o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém obce Sirník" Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice 7000.00 2014-12-03 2014-12-03 15:25:33 zobraziť
44-112014 Zmluva o spolupráci spolupráca a koordinovanie činnosti v rámci projektových zámerov Regionálna rozvojová agentúra BOROLO 0.00 2014-11-14 2014-12-03 15:06:18 zobraziť
43-102014 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 107 na parcele č. 1476 Obec Sirník 20.00 2014-11-27 2014-11-04 11:23:29 zobraziť
42-102014 Zmluva č. MC23102014 vytvorenie webstránky obce, domény,a webhostingu WEBEX MEDIA, s. r. o. 0.00 2014-10-23 2014-10-23 13:23:55 zobraziť
41-102014 Poistná zmluva č. 4419002985 poistenie majetku ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 0.00 2014-10-13 2014-10-23 12:38:36 zobraziť
40-102014 Poistná zmluva č. 4419002986 poistenie majetku MŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 0.00 2014-10-13 2014-10-23 12:17:10 zobraziť
39-092014 Zmluva o dielo č. 4907.4060083JDU zriadenie stavby: Odstránenie havarijnej situácie na miestnej komunikácii - asfaltovanie komunikácie EUROVIA SK, a. s. 11998.96 2014-09-29 2014-10-07 10:23:26 zobraziť
38-102014 A8019875 Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilný telefón a telekomunikačné služby Orange Slovensko, a. s. 0.00 2014-10-01 2014-10-03 10:46:32 zobraziť
37-102014 A8019973 Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilný telefón a telekomunikačné služby Orange Slovensko, a. s. 0.00 2014-10-01 2014-10-03 10:42:56 zobraziť
36-092014 Poistná zmluva č. 4419002983 poistenie majetku ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 0.00 2014-09-19 2014-10-03 09:31:51 zobraziť
35-092014 Poistná zmluva č. 4419002984 poistenie majetku MŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 0.00 2014-09-19 2014-10-03 09:26:09 zobraziť
34-092014 Poistná zmluva 3331175516 skupinové poistenie - úrazové poistenie ZŠ, zač. poistenia 19.09.2014, koniec poistenia 31.08.2015 Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 71.92 2014-09-18 2014-09-24 09:07:56 zobraziť
33-082014 Dohoda č. 45/§ 50j/ 2014/ŠR poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 4680.00 2014-08-25 2014-09-04 07:38:09 zobraziť
32-082014 Rámcová dohoda pravidelná dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ Sirník Anna Bodáková 0.00 2014-08-26 2014-08-26 14:57:11 zobraziť
31-082014 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 157 na parcele č. 1476 Obec Sirník 20.00 2014-08-25 2014-08-25 12:09:33 zobraziť
30-082014 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 133 na parcele č. 1477 Obec Sirník 20.00 2014-08-18 2014-08-25 12:05:51 zobraziť
29-082014 Zmluva o dielo Oprava ústredného kúrenia MŠ Sirník RAVAR, s. r. o. 3798.32 2014-08-14 2014-08-14 15:01:11 zobraziť
28-082014 Zmluva o dielo Elektroinštalačné práce - MŠ Sirník - kuchyňa a jedáleň ELRO Miroslav Pustai 1337.52 2014-08-14 2014-08-14 14:47:17 zobraziť
27-072014 Dodatok č. 1/2014 k Zmluve č. 810/2014 rozšírenie použitia dotácie Úrad vlády Slovenskej republiky 0.00 2014-07-30 2014-08-08 10:44:36 zobraziť
26-072014 Zmluva o dielo Technické vybavenie školskej kuchyne a jedálne pri MŠ Sirník MARKAM - Martin Šimko 6723.00 2014-07-24 2014-07-24 13:19:58 zobraziť
25-072014 Zmluva o dielo osvetlenie okolo jazierka na ulici Ondavskej vrátane dovodzu, dodávky a súvisiacich prác Elektroslužby M+S, s. r. o. 4757.02 2014-07-15 2014-07-21 13:55:07 zobraziť
24-072014 Rámcová dohoda priebežné dodávanie stavebného materiálu v čase trvania tejto dohody a to od nadobudnutia účinnosti dohody až do uplynutia jej platnosti Michal Baran - MIK 0.00 2014-07-16 2014-07-16 14:49:32 zobraziť
23-062014 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 156 na parcele č. 1476 Obec Sirník 4.00 2014-06-12 2014-06-20 06:53:53 zobraziť
22-062014 Rámcová dohoda priebežné dodávanie spotrebného materiálu pre kosačky a servis záhradnej techniky LAND SERVIS - Ing. Michal Ivaň 0.00 2014-06-16 2014-06-18 10:17:21 zobraziť
21-062014-A7778835 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet Klasik, telefón Samsung Galaxy tab 3 7.0 Lite Orange Slovensko, a. s. 0.00 2014-06-10 2014-06-16 15:01:42 zobraziť
20-062014-A7778907 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet Klasik, telefón Samsung Galaxy tab 3 7.0 Lite Orange Slovensko, a. s. 0.00 2014-06-10 2014-06-16 14:57:06 zobraziť
19-062014 - A7778864 Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastnícky program Kengura 30eur, telefón HTC Desire 310 blue Orange Slovensko, a. s. 0.00 2014-06-10 2014-06-16 14:51:56 zobraziť
18-062014-A7778898 Zmluva o poskytovaní verejných služieb účastnícky program Kengura 30eur, telefón HTC Desire 310 blue Orange Slovensko, a. s. 0.00 2014-06-10 2014-06-16 14:45:00 zobraziť
17-062014 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich v školskom roku 2014/2015 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy HOOK, s. r. o. 0.00 2014-06-10 2014-06-10 08:53:16 zobraziť
16-052014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; ČÍSLO ZMLUVY:078/2014-IZ-5.0/ V úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu: Terénna sociálna práca v obci Sirník Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia 52014.00 2014-05-28 2014-05-28 14:42:35 zobraziť
15-052014 - UVSR - 8102014 Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR technické vybavenie školskej kuchyne a jedálne pre MŠ Sirník Úrad vlády Slovenskej republiky 7000.00 2014-05-14 2014-05-19 10:12:12 zobraziť
14-032014 Kúpna zmluva vydanie knihy "Čriepky z malotriedky" k-PRINT, s. r. o. 1068.00 2014-03-28 2014-04-02 14:31:27 zobraziť
13-032014 Zmluva o dielo uskutočnenie stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník" M - SILNICE, a. s. 187462.91 2014-03-28 2014-04-01 12:26:01 zobraziť
12-032014 Zmluva o dielo vyhotovenie, dodávka a osadenie pamätnej tabule učiteľom Základnej školy v Sirníku - 1ks Ladislav Matúš M-MARK 1200.00 2014-03-24 2014-03-31 13:49:54 zobraziť
11-032014 Kúpna zmluva výroba, dodávka a osadenie zariadenia ihriska - prístrešok so stolom a lavicami - 3ks, kyvadlová hojdačka - 2ks DREVO-MATT, s. r. o. 2615.00 2014-03-26 2014-03-31 09:38:25 zobraziť
10-032014 Rámcová dohoda priebežné dodávanie spotrebného materiálu pre tlačiarne a servis výpočtovej techniky SECOMP s. r. o. Trebišov 0.00 2014-03-24 2014-03-31 09:16:50 zobraziť
9-032014 Rámcová dohoda priebežné dodávanie čistiacich prostriedkov Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga 0.00 2014-03-24 2014-03-27 14:54:21 zobraziť
8-032014 Rámcová dohoda priebežné dodávanie kancelárskych a školských potrieb SECOMP s. r. o. Trebišov 0.00 2014-03-14 2014-03-18 11:40:12 zobraziť
7-022014 Zmluva o pôžičke jednorazová návratná dávka Obec Sirník 600.00 2014-02-28 2014-03-05 13:47:02 zobraziť
6-022014 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 142 Obec Sirník 4.00 2014-02-17 2014-02-17 14:27:38 zobraziť
5-022014 - CHKO LA /19/2014 Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2014-01-03 2014-02-13 13:25:05 zobraziť
4-012014 Zmluva o zriadení vecného bremena zriadenie vecného bremena - právo prechodu peši alebo motorovými vozidlami cez pozemky p. č. 3/2 a 4/1 Obec Sirník - povinná z vec. bremena 0.00 2014-01-27 2014-01-31 08:23:30 zobraziť
3-012014 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 112 Obec Sirník 4.00 2014-01-10 2014-01-15 15:58:00 zobraziť
2-012014 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2014-01-08 2014-01-10 10:41:26 zobraziť
1-012014 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta Obec Sirník 20.00 2014-01-08 2014-01-08 09:43:48 zobraziť
42-122013 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru, služieb a uskutočňovanie stavieb Lungo Mare, s. r. o. 600.00 2013-12-31 2014-01-07 09:47:04 zobraziť
41-112013 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečovaní správy a činnosti Združenia úprava výšky úrokov z omeškania Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o. 0.00 2013-11-01 2013-12-05 10:18:57 zobraziť
40-112013-0100018281 Poistná zmluva č. 0100018281 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 112.03 2013-11-27 2013-11-29 11:54:10 zobraziť
39-102013 - 22299/26110130083 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu bezodplatný prevod didaktickej techniky v správe poskytovateľa uvedenej v prílohe č. 1 Ústav informácií a prognóz školstva 0.00 2013-10-23 2013-11-29 09:38:28 zobraziť
38-112013 Kúpna zmluva predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností v k. ú. Sirník, zapísaných na LV č. 267, LV č. 10, LV č. 618 Obec Sirník 4000.00 2013-11-18 2013-11-21 08:31:02 zobraziť
042013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie: Rekonštrukcia RD na farnosť Obec Sirník 25000.00 2013-04-19 2013-11-12 10:21:52 zobraziť
36-102013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 35/O/2013 audit individuálnej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou UCTOAUDIT s. r. o. 600.00 2013-10-24 2013-11-08 13:27:23 zobraziť
35-102013 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3,katalógové číslo 200108, 200125 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ 0.00 2013-10-29 2013-10-30 15:08:45 zobraziť
34-102013- 3331165329 Poistná zmluva pre skupinové poistenie úrazové positenie - Základná škola Sirník na obdobie od 10.10.2013 do 31.08.2014 Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 64.96 2013-10-09 2013-10-11 08:48:58 zobraziť
33-082013 Zmluva o vykonaní stavebného dozoru činnosť stavebného dozoru nad stavbou "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" Michal Davala 100.00 2013-08-30 2013-09-05 08:37:15 zobraziť
32-082013 Zmluva o vykonaní práce údržba fontány Ján Ješo 150.00 2013-08-30 2013-09-04 09:29:54 zobraziť
31-082013 Zmluva o pôžičke peňažná suma 1000,00€ ako návratná bezúročná pôžička a 1000,00€ ako jednorazová nenávratná dávka v hmotnej núdzi Obec Sirník 2000.00 2013-08-27 2013-08-28 10:02:20 zobraziť
30-082013 - 271231/2013 Dohoda č. 18/§50j/NS 2013/NP VAOPT SR-2 úprava práv apovinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2013-08-07 2013-08-13 12:50:00 zobraziť
29-082013 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 153 na parcele č. 1476 Obec Sirník 20.00 2013-08-07 2013-08-08 09:58:10 zobraziť
28-062013 Mandátna zmluva č. 01-2013 služby verejného obstarávania na vykonanie postupov verejného obstarávania zákaziek v rámci projektu "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník" TENDER-KONZULT, s. r. o. 1800.00 2013-06-25 2013-07-01 12:14:27 zobraziť
27-062013 Zmluva o poskytovaní internetových služieb poskytovanie internetových služieb na portáloch www.kalendar-zemplina.sk a www.info-slovakia.eu, zverejnenie obecnej webstránky s grafickým návrhom v letáku , propagovanie jedného podujatia obce na LED obrazovke vo Veľkých Kapušanoch na 14 dní Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image 120.00 2013-06-19 2013-06-19 14:40:34 zobraziť
26-062013 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 170 na parcele č. 1477 Obec Sirník 20.00 2013-06-19 2013-06-19 09:01:19 zobraziť
25-062013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce dotácia z rozpočtu obce na výdavky spojené s usporiadaním akcie Slovenský pohár v motokrosse Obec Sirník 1000.00 2013-06-10 2013-06-13 08:44:04 zobraziť
24-062013 Nájomná zmluva prenájom nehnuteľnosti Obec Sirník 0.00 2013-06-10 2013-06-13 07:59:15 zobraziť
23-062013 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre šk. r. 2013/14 dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s. r. o. 0.00 2013-06-07 2013-06-10 14:43:50 zobraziť
22-052013 Kúpna zmluva predaj mäsa a mäsových výrobkov podľa požiadaviek kupujúceho CIMBAĽÁK, s. r. o. 0.00 2013-05-02 2013-06-07 07:18:37 zobraziť
21-052013 Zmluva o dielo č. 20130530 uskutočnenie stavby "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" EUREX, s. r. o. 21946.81 2013-05-30 2013-06-03 10:26:57 zobraziť
20-052013 Dohoda o spolupráci doplňovanie knižného fondu Obecnej knižnice v Sirníku Zemplínska knižnica Trebišov 100.00 2013-05-22 2013-05-22 10:48:29 zobraziť
19-052013 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.12.2007 zmena výšky nájomného a kontaktných osôb Obec Sirník 0.00 2013-05-10 2013-05-16 09:14:02 zobraziť
18-042013 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307720S/2013 upresnenie údajov o odberných miestach odberateľa Východoslovenská energetika, a. s. 0.00 2013-04-23 2013-04-30 10:24:54 zobraziť
17-032013 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307720C upresnenie údajov týkajúcich sa odberných miest odberateľa Východoslovenská energetika, a. s. 0.00 2013-03-25 2013-04-18 07:07:41 zobraziť
16-032013-0100767151 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy pripojenie zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2013-03-25 2013-04-18 06:52:07 zobraziť
15-032013 Zmluva o poskytovaní právnych služieb poskytovanie právnych služieb JUDr. Dušan Szabó 0.00 2013-03-01 2013-04-12 10:24:22 zobraziť
14-042013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100114187 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2013-04-05 2013-04-10 09:02:16 zobraziť
13-042013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100115302 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2013-04-05 2013-04-10 08:56:55 zobraziť
12-042013 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 9100115292 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2013-04-05 2013-04-10 08:33:14 zobraziť
11-042013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 0.00 2013-04-05 2013-04-10 08:19:19 zobraziť
10-032013 Zmluva o dielo výstavba altánku DREVO-MATT, s. r. o. 2707.00 2013-03-14 2013-03-20 11:07:47 zobraziť
9-032013-č. 3/§ 50j /2013/NP VAOPT SR Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej sitácie podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2013-03-12 2013-03-20 10:36:45 zobraziť
8-7/XII/2012-EM Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu služby súvisiace s riadením projektu s názvom: "Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník" Regionálna rozvojová agentúra BOROLO 1100.00 2012-12-20 2013-03-08 13:38:32 zobraziť
7-022013 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 152 na parcele č. 1476 Obec Sirník 20.00 2013-02-28 2013-06-19 09:18:58 zobraziť
6-022013 Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky poskytnutie sociálnej pôžičky na zabezpečenie pohrebu Obec Sirník 361.00 2013-02-21 2013-02-27 11:14:30 zobraziť
5-022013 Zmluva o dielo realizácia prác - opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Obec Sirník 0.00 2013-02-18 2013-02-21 14:03:35 zobraziť
4-012013 Dohoda o zrušení časti bodu 8 Zmluvy o dielo zo dňa 10.11.2011 zrušenie časti bodu 8 Zmluvy o dielo zo dňa 10.11.2011 WAMA - Ing. Jozef Marcinko 6698.00 2013-01-28 2013-01-29 15:36:39 zobraziť
3-012013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verjných služieb - č. zmluvy: A2815592 dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu a predaji zariadenia Orange Slovensko, a. s. 0.00 2013-01-24 2013-01-29 16:00:30 zobraziť
2-012013 Zmluva o nájme hrobového miesta nájom hrobového miesta č. 154 na parcele č. 1746 Obec Sirník 20.00 2013-01-14 2013-01-14 07:50:24 zobraziť
1-012013-D-MŠ Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia - Gigaset A120 Slovak Telekom, a. s. 9.90 2013-01-08 2013-01-09 11:53:54 zobraziť
1-012013-D-MŠ Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmena a úprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 04857911 Slovak Telekom, a. s. 0.00 2013-01-08 2013-01-09 11:51:02 zobraziť
1-012013-D-ZŠ Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia - typ Gigaset A 120 Slovak Telekom, a. s. 9.90 2013-01-08 2013-01-09 11:37:50 zobraziť
1-012013-D-ZŠ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zmena a úprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb č. 5042104834911 v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku Slovak Telekom, a. s. 0.00 2013-01-08 2013-01-09 11:25:32 zobraziť
1-012013-D -OcÚ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb KZ - fotoaparát k TP a ISDN Slovak Telekom, a. s. 1.00 2013-01-07 2013-01-09 09:37:57 zobraziť
1-012013-9905398798 Zmluva o poskytovaní verejných služieb záväzky zmluvných strán Slovak Telekom, a. s. 0.00 2013-01-07 2013-01-09 09:32:21 zobraziť
122012 Zámenná zmluva nehnuteľností v k.ú. Sirník rodinný dom č.s.140 na par.č.149 a par.č.149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 444m2 zapísané na LV č.718 v celosti pod B2 za nehnuteľností v k. ú. Sirník rodinný dom č.s.153 na par.č.3/1, par.č.3/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 194m2, par.č.3/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 179m2 zapísané na LV č.341 v celosti pod B1, ďalej za nehnuteľnosť v k. ú. Sirník par.č.4/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 937m2 zapísaná na LV č.444 v celosti pod B1 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Sirník 0.00 2012-12-19 2012-12-20 11:34:56 zobraziť
č. 0100018256 Poistná zmluva Združené poistenie majetku - ZŠ Sirník Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 19.53 2012-11-15 2012-12-11 10:27:15 zobraziť
č. 40/O/2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb audit individuálnej účtovnej závierky a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z. z., audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou Ing. Paulína Baňacká 500.00 2012-11-19 2012-12-11 10:07:43 zobraziť
100754305ZoP Zmluva o pripojení pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2012-11-09 2012-11-16 09:49:22 zobraziť
100754309ZoP Zmluva o pripojení pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 0.00 2012-11-09 2012-11-16 09:34:53 zobraziť
102012 Zmluva o dielo Zriadenie osvetlenia multifunkčného ihriska v obci Sirník vrátane dodávky, dovozu a súvisiacich prác Snižik Peter - ELEKTRO 1844.27 2012-10-08 2012-10-18 07:05:56 zobraziť
22/§50j/2012/NP Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2012-09-24 2012-10-01 13:30:05 zobraziť
092012 Zmluva o dielo Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Obec Sirník 0.00 2012-09-18 2012-09-25 13:07:07 zobraziť
0100014536 Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group 193.24 2012-08-31 2012-09-17 14:30:12 zobraziť
07-2012 Kúpna zmluva pozemok - parc. číslo 400 orná pôda o výmere 982m2, parc. číslo 501 orná pôda o výmere 1022m2 zapísané na LV č. 324 v podiele 1/32 pod B8 a v podiele 1/32 pod B10 za kúpnu cenu 0,669€/m2 Ižo Ján, Ruskayová Johana 41.90 2012-07-31 2012-08-01 11:11:33 zobraziť
6-2012 Kúpna zmluva predaj nehnuteľnosti parc. č. 2246 na LV č. 733, parc. č. 582/2, parc. č. 2247, parc. č. 2248 na LV 279 v celkovej výmere 5836 m2 Obec Sirník 5836.00 2012-06-26 2012-07-02 09:57:25 zobraziť
06-2012 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013 dodávky ovocia zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ HOOK, s. r. o. 0.00 2012-06-06 2012-06-07 07:00:21 zobraziť
8100036 Zmluva o nenávratný finančný príspevok Úprava verejného priestranstva pri MŠ v obci Sirník Pôdohospodárska platobná agentúra 19389.01 2012-05-18 2012-05-25 10:19:38 zobraziť
05-2012 Zmluva o elektronickej komunikácii elektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s.. 0.00 2012-05-04 2012-05-04 09:40:36 zobraziť
05-2012 Dohoda doplňovanie knižného fondu obecnej knižnice Zemplínska knižnica Trebišov 100.00 2012-05-02 2012-05-07 10:34:48 zobraziť
05-2012 Zmluva o dielo Spevnenie plochy okolo a pred multifunkčným ihriskom asfaltovou drvou Vladimír Janičina, Janeko 6996.00 2012-05-02 2012-05-11 07:13:24 zobraziť
5/§50j/2012/NP Dohoda o poskytnutí príspevku poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti - ochrana pred povodňami - paragraf 50 j Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov 0.00 2012-04-26 2012-05-04 10:51:52 zobraziť